logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

URBAN WEBINGER

Z kroniky města Rožmberk nad Vltavou

O masopustu roku 1926 se konala hojnost bálů; peněz málo, zábavy spousta.
Dne 20. ledna bylo pro distrikt Rožmberk nad Vltavou založeno sdružení Červeného kříže (v originále "Verein des roten Kreuzes" - pozn. překl.). Zastoupeny byly obce Rožmberk nad Vltavou, Český Jílovec (dnes nese toto označení jen přírodní rezervace na svahu k řece Vltavě - pozn. překl.), Hrudkov (dnes jen část města Vyšší Brod - pozn. překl.), Malšín, Ostrov (dnes jen část obce Malšín - pozn. překl.), Rožmitál na Šumavě a Hněvanov (dnes jen část obce Rožmitál na Šumavě - pozn. překl.) (v originále zní ovšem výčet takto: "Rosenberg, B. Gillowitz, Ruckendorf, Malsching, Wörles, Rosenthal und Liebesdorf" - pozn. překl.).
Od 21. do 28. března konali patres jezuité lidovou misii, která byla dobře připravena a také majitelé živností při ní učinili dobré obchody.
Dne 19. dubna tomu bylo 25 let, po které děkan Urban Webinger působí v Rožmberku jako farní administrátor; obec mu prokázala veliké pocty, které pro něho budou krásnou vzpomínkou po celý jeho život.
Dne 1. března byl penzionován pan řídící učitel Mathias Watzl; byl to horlivý učitel, skromný a mírumilovný muž.
Na misii přispěly přifařené osady částkou 2600 Kč.
V tomto roce byla na poštovním úřadě zřízena telefonní stanice.
Ve dnech 22. června - 2. července se poblíž konaly manévry pluku Mistra Jana Husi (v originále "'Jan Huss' Regiment" - pozn. překl.), koně (v originále "Pferrde" /!/ - pozn. překl.) a mužstvo byli nakvartýrováni v Rožmberku nad Vltavou a v okolí.
Celý květen, červen, červenec a polovinu srpna bylo deštivo.
Poněvadž nemáme žádného varhaníka, při mších se nezpívalo.
Dne 17. srpna bylo opravováno elektrické vedení.
V tomto roce byla malířem Johannem Ullmannem velice pěkně restaurována křížová cesta na Studenec (v originále "Herrnlesbrunn-Kreuzweg" - pozn. překl.), náklady v částce 1600 Kč nesl pan Johann Pichler z Přízeře (v originále "aus Priesern" - pozn. překl.)
Dne 1. září nastoupil na zdejší obecnou školu pan řídící učitel Johann Brabetz (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), převzal také službu varhaníka.
Úroda obilí byla špatná, 25 mandelů na 1 korec (tj. 2837 m2, také 1 jitro - pozn. překl.), brambory sotva na sadbu, ovoce málo.

V lednu a v únoru roku 1927 panuje v Rožmberku a v okolí chřipka, má ale mírný průběh; i zima je velice mírná, téměř žádný sníh.
Dne 24. února jeden vzteklý pes pokousal několik psů jiných, byl utracen spolu s těmi pokousanými zastřelením a držení psů je zakázáno.
Na masopustní úterý se konal velký maškarní průvod, mající letos ráz "zvěřinec a cikánská svatba" (v originále "Menagerie und Zigeunerzug" - pozn. překl.), s hudbou a divadelní scénou na náměstí; čistý výnos byl určen školním dětem.
Dne 10. března se v řece Vltavě (v originále "in der Moldau" - pozn. překl.) utopil Johann Sailer, dítě manželů Franze a Evy Sailerových z čp. 67.
Ovce v okolí jsou napadeny jaterní motolicí; prostředkem proti tomu je Distol (láhev stojí 10 Kč).
Uprostřed května udeřil velký mráz s jinovatkou, poškodil vzešlé obilí.
Dne 7.června tomu bylo 40 let, co v Rožmberku existuje vyšebrodská klášterní mateřská školka (v originále "Klosters H. Kindergarten" - pozn. překl.); toho dne byla za její zakladatelku paní kněžnu Sofii Buquoyovou, roz. Öttingen-Wallerstein (žila v letech 1829-1897 - pozn. překl.) konána pamětní bohoslužba. Dne 1. června byl pan lesmistr Eduard Bažant (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) jmenován lesním ředitelem.
Dne 12. června byla školačka Anna Tafliková u Schrenků (v originále "beim Schrenk" - pozn. překl.) rozdrcena padajícím stromovým kmenem.
Dne 3. července slavilo sdružení válečných veteránů 50. výročí své existence. V 10 hodin se konala polní mše, ve 2 hodiny odpoledne následoval slavnostní průvod, zábava na ostrově, večer pak věneček u pana Purtaufa. Pan hrabě Karl Buquoy promluvil hřejivě ve prospěch vdov a sirotků po padlých a předal sdružení tisícikorunový dar (v originále "eine Spende v. 1000 Kč." - pozn. překl.). Pan předseda sdružení Reichenauer poprosil členy o zachování věrnosti, za 40 a 50 let služby byli zasloužilí dekorováni.
Osada Přibyslav (v originále "Ziebetschlag" - pozn. překl.) a stavení čp. 2 v Sosnici (v originále "in Ossnitz" - pozn. překl.) byly od 1. září odloučeny od farnosti Rožmberk nad Vltavou a přifařeny k Dolnímu Dvořišti (v originále "von Rosenberg ausgepfarrt und nach Unterhaid eingepfarrt"; "ausgepfarren" se dá ovšem přeložit do češtiny i slovesem "vyfařit" - pozn. překl.).
Při polích řečených Müllerfeldern, u cesty na Magdalenensteig mají vzniknout veřejné lázně.
Dne 25. září bylo slaveno 50. jubileum založení školy v Jeníně (v originále "Kodetschläger Schule" - pozn. překl.) sloužením polní mše, divadlem a věnečkem.
Lombardní dluhy válečné půjčky (tj. úvěr krytý zástavou - pozn. překl.), značně tíživý problém (v originále "ein großes Sorgenkind" - pozn. překl.) obce, byly vyřízeny (v originále "wurden geregelt" - pozn. překl.) se Zemskou bankou v Praze, viz protokol z 27. února 1927.
Hlídač Josef Hengster byl vypovězen ze služby, na jeho místo nastoupil pan Ignaz Brunner.
Úroda ovsa a brambor vydatná, žita zase málo.
Na náměstí byla instalována velice pěkná orientační tabule, textově svěřená panu lesnímu řediteli Eduardu Bažantovi, provedená panem malířem Johannem Ullmannem.


Pamětní kniha Rožmberk nad Vltavou 1836-1945(1949)

Z těch vlastně náhodně vybraných stránek dýchá mír let, kdy si lidé snad už přízrak další světové války odmítali vůbec připustit. I jejich pisatel tomu obludnému stínu vlastně ušel svým skonem v 72 letech věku roku 1935 ve vyšebrodském klášteře. Kronikářem města Rožmberk nad Vltavou byl totiž po třicet let zdejší kněz a vyšebrodský cisterciák Urban Webinger. Narodil se v Horní Plané (Oberplan) čp. 114 (dům takto označený tam v dnešní Palackého ulici dosud stojí) dne 2. dubna roku 1863 jako Rudolf Webinger, jedno z dvojčat (bratr byl pokřtěn jménem Franz) v rodině hornoplánského chalupníka a řemenáře Aloise Webingera a jeho ženy Marie, roz. Fürstové. Otec Alois Webinger byl synem Lorenze Webingera z Horní Plané čp. 10 (i toto číslo najdeme na jednom z domů zdejšího náměstí) a Kathariny, roz. Franzové z Horní Plané čp. 16 (také ten dům na náměstí lze najít). Příjmení Webinger nebylo v městečku a okolí nijak ojedinělé, původně se psalo "Wöbinger" a jeho prvním zdejším nositelem byl prý panský myslivec, přišlý sem kolem roku 1676 ze Štýrska. Mladý Rudolf byl vysvěcen na kněze v červenci 1886, přijal ve vyšebroském klášteře řádové jméno Urban, působil jako kaplan v Rožmitálu na Šumavě (Rosenthal) rok nato, v roce 1888 pak v Horním Dvořišti (Oberhaid), od 29. prosince 1890 v Rožmberku, odkud po 5 letech odešel jako farní administrátor do Dolního Dvořiště (Unterhaid) a od roku 1901 se pak už natrvalo až do roku 1931 vrátil nazpátek do Rožmberka nad Vltavou. V roce 1911 se tu stal osobním děkanem, v červenci roku 1913 biskupským notářem, čestným poradcem biskupské konzistoře pak 20. prosince 1923. Byl za svého kněžského působení v Rožmberku i členem obecního zastupitelstva (v letech 1901-1923) a za veřejné zásluhy ho město jmenovalo svým čestným občanem. Zemřel dne 10. září roku 1935 v klášteře Vyšší Brod (Hohenfurt), kde byl od roku 1931 členem konventu. V té době někdy byl jistě pořízen i snímek, zachycující ho, jak sedí v řádovém úboru u dřevěného altánu klášterní zahrady a vedle něho vidíme stejně oděného mladšího spolubratra, jímž není nikdo jiný než Engelbert Franz Xaver Blöchl (*19. prosince 1892 v rakouském Freistadtu, †1. listopadu 1942 v koncentračním táboře Dachau), oběť nacistického režimu, který zahynul následkem podvýživy a odepření lékařské pomoci. Je bizarním vysvědčením dvacátého století, že v téže době byl starostou města už jen německého místního jména Rosenberg "an der Moldau", náležejícího k říšské župě Horní Podunají (Reichsgau Oberdonau), oblíbený místní lékař Matthäus Fuchs (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže), kterého sesadili v květnu 1945 z jeho funkce američtí vojáci a který dožil roku 1972 ve východoněmeckých Drážďanech, poválečné sovětské zóně Německa.

- - - - -
* Horní Planá / Rožmitál na Šumavě / Horní Dvořiště / Rožmberk nad Vltavou / Dolní Dvořiště / † † † Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Ve školní třídě v Rožmberku nad Vltavou v roce 1911 s paní učitelkou Wotrubovou
S katechetou Blöchlem sedí tu na snímku pořízeném někdy kolem roku 1930
Narodil se podle záznamu v hornoplánské křestní matrice jako Rudolf Webinger, jedno z dvojčat narozených tu v domě čp. 114 dne 2. dubna roku
Původní podoba rodného domu je zachycena vpravo na snímku ze sedmdesátých let 20. století

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist