logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF RUPERT TRINKS

Závěrek Historie biblické


Nejmilejší, když sobě připomeneme, co Bůh jak Arciotcům, tak později národu Židovskému skrze Proroky o budoucím Vykupiteli předzvěstoval a když s tím život a příhody Krista Ježíše, jak jsme je až posud slyšeli, srovnáme; vidíme, že se všecko to na něm naplnilo.
Neb Ježíš byl skutečně z potomků Abrahamových, Izákových a Jákobových, skutečně z pokolení Jůdova, a z rodu Davidova. Neposkvrněná panna byla matkou jeho; Ježíš se narodil v Betlémě Jůdově; měl předchůdce, Jana Křtitele, kterýž ho lidu oznamoval; učil, jakby se lidé Bohu líbiti a spaseni býti mohli; činil zázraky, a budoucí věcí, v.p. (v překladu "z.B.") svou smrt, příhody svých Apoštolů, a vyvrácení Jeruzaléma předpovídal; umřel na kříži, žádné viny nemaje, nýbrž jediné za hříchy pokolení lidského; a pohřben byv, opět dne třetího z mrtvých vstal. Již při smrti Ježíšově se opona v chrámě Jeruzalémském roztrhla, na znamení, že nyní oběti Židovské přestati mají, a po vyvrácení chrámu a města skutečně přestaly. Ježíš však nové náboženství, novou poctu Boží, novou obět, obět svého těla a krve své ustanovil.
Podlé těch znamení již nebylo více těžko poznati, že Ježíš jest onen od Boha zaslíbený Mesías neb Vykupitel pokolení lidského; zvlášť když to Ježíš sám o sobě svědčil, a své výpovědi mnohými zázraky potvrzoval, ano když i do nebe vzat jsa, ještě skrze Apoštoly své veliké zázraky činil. Protož uvěřili také mnozí v něho; neb jeho náboženství ještě za času Apoštolů po všem skoro tehdáž známém světě rozšířeno jest. A ačkoli křesťané po tři sta let co nejukrutněji pronásledováni, mučeni a zabíjeni byli; přec se počet den ode dne rozmáhal. Nyní není žádného světa dílu, v němžby hojných společností křesťanských nebylo. Místo jediného chrámu, který v Jeruzalémě pravému Bohu vzdělán byl, nyní nesčíslní chrámové strmí, a každá při nich stojící věž jest jako vzhůru pozdvižený prst, kterýž k nebi ukazuje, na znamení, že tu lidé bydlejí, jichž mysl k nebi obrácena býti má. Také rozmilé vlasti naší České (v překladu "auch unserem geliebten Vaterlande Böhmen"), v níž předtím pohané bydlili, asi před tisíci lety světlo učení Ježíšova vzešlo.
Všudy, kdež se učení Ježíšovo rozmohlo, přestaly ohavnosti pohanské, a na jejich místo vznešené ctnosti, spravedlnost, láska, věrnost, střídmost, a počestnost vstoupily. Všudy od nepravosti vyčištěný, a nejkrásnějšími ctnostmi se skvoucí život lidský dosvědčoval, že Ježíš jest ten, kterýž přijíti měl, aby lidi z okovů hříchu vysvobodil, a je syny Božími, a dědici spasení věčného učinil. A až podnes právě svatý život se spatřuje na těch, kteříž se upřímně Ježíše drží; nevěřící ale a ty, kteříž se Božské vlády jeho zbavují, všeliké ohavné nepravosti, podvod, krádež, nespravedlnost, smilstvo, i vraždy páchati vidíme.
Jestiť tedy Ježíš, v němž a skrze něhož jediné určení svého dojíti, tj. právě moudří, svatí, a života věčného oučastni býti můžeme.
O, držte se, Nejmilejší, celým srdcem Ježíše; děkujte mu, že se vám té milosti dostalo, jeho učedníky býti; pamatujte rádi na něho, poslouchejte rádi o něm, patřte neustale na příklad jeho, mějte ho ustavičně na mysli a v srdci, a čiňte všecko, jakož před očima jeho; choďte rádi do chrámu Páně, a pilně v této knize, v níž se vám tolik pěkného o Kristu Ježíši vypravuje, čítejte.
Držte se Ježíše; milujte ho srdečně, a okazujte lásku svou věrnou plněním učení jeho. Neb čím věrněji podlé učení jeho pokračovati budete, tím více v srdci svém okusíte, že jest Božské, a on sám že Syn Boží jest; a čím více Ježíše poznáte, tím přívětivějšího a lásky hodnějšího jej shledáte, a tím patrněji se přesvědčíte, že toliko v něm a skrze něho spasení nalézti lze jest.
Držte se Ježíše, a zachováte svědomí své čisté od nepravosti světa; Ježíš vám w každém utrpení, a v každém kříži pevnou podporou bude, a již zde pokoje a potěšení udělí, kteréhož všecken svět dáti nemůže; někdy pak, až přijde hodina vaše, tiše a líbezně oči vaše zavře, a vás k sobě do svého království přijme, kdež věčně neskonalé blaženosti, jíž se nic na světě tomto nevyrovná, požívati budete.
Jemuž budiž čest a sláva na věky věků, a milost jeho budiž se všemi vámi. Amen.

Hned povím, že nejde tentokráte o překlad německého textu, nýbrž o český originál (kromě přepisu liter ponechaný v původní "pravopisné" podobě /rozdělovací znaménka a tvarové archaismy třeba/), jehož autorem je obrozenský kněz Šimon Bernard Vrána (1785-1856), přispěvatel Jungmannova slovníku a náboženský spisovatel český, jehož dílo, vyšlé v Českých Budějovicích (na titulním listě knihy je jméno města kupodivu psáno s malým "č" a velkým "B") roku 1821 pod obšírným titulem ve švabachu ovšem a starém pravopise znějícím "Hystorye biblická pro odrostlegssj mládež jakož y pro dospělé, kteří biblických přjběhů k poučenj a wzdělánj swému užjwati chtj", deset let nato, tj. roku 1831, už bez podtitulu, hlásajícího komu je kniha určena, jako "Biblische Geschichte von P. S.B. Wrana" přeložil "Joseph Rupert Trinks, Hauptschul-Direktor, Katechet und Professor der Pädagogik, Katechet und Methodik am bischöflichen Lycäum in Böhmisch-Budweis". Co o něm jinak ještě víme? Narodil se 26. prosince na druhý Boží hod vánoční roku 1783 v obci Havraň (Hawran) na Mostecku. V Českých Budějovicích se stal nejen rektorem zdejší piaristické koleje, ale v roce 1837 i čestným občanem města. Figuruje ovšem v seznamu čestných občanů bez jakékoli zmínky o svých dalších osudech, alespoň však s rokem úmrtí 1850. Jeho překlad zůstává svědectvím nepředpojaté jednoty víry a vlastně i jazyka v časech, které dosud netušily nic o síle nových nacionalismů, neřku-li národních socialismů, aniž o nových, z tolikerého zapření Krista vzrostlých "ohavnostech pohanských" a "obětech Židovských".

- - - - -
* Havraň / České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Kostel sv. Vavřince v rodné Havrani
Stará kolorovaná pohlednice zachycuje část někdejšího dominikánského konventu, kde českobudějovická piaristická kolej sídlila
Titulní listy (1831) jeho dvoudílného překladu Wranovy "Hystorye biblické"Titulní listy (1831) jeho dvoudílného překladu Wranovy "Hystorye biblické"
Vazba a titulní list (1848) spisu pozdějšího biskupa českobudějovického (Jirsík se jím stal v roce 1851),
který Trinks přeložil do němčinyVazba a titulní list (1848) spisu pozdějšího biskupa českobudějovického (Jirsík se jím stal v roce 1851),
který Trinks přeložil do němčiny

zobrazit všechny přílohy

TOPlist