logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH NEUBAUER

Ze zpráv šumavské Krajinné rady

Landschaftsrat für den Böhmerwald
Kreis Prachatitz
Gemeinde Oberlichtbuchet

Svůj úkol pověřence domovské obce Horní Světlé Hory (Oberlichtbuchet - viz předchozí záhlaví textu v originále) mohu naplnit jen tenkrát, pokud mne v tom všichni její příslušníci (v originále "alle Gemeindeangehörigen" - pozn. překl.) podpoří. Prosím všechny hospodáře a majitele domů (v originále "alle Haushaltvorstände" - pozn. překl.), aby mi oznámili: současnou svou adresu, dny a místa narození všech členů rodiny, také dny a místa úmrtí těch od vysídlení zesnulých, ve válce padlých a pohřešovaných. Udání matričního úřadu (v originále "Angabe des Standesamtes" - pozn. překl.) je důležité. Dále je mi zapotřebí: domovní číslo stavení tam u nás doma (v originále "in der Heimat" - pozn. překl.), výměra pozemků ztraceného majetku (odděleně pole, luka, pastviny a les), stav dobytka, den vyhnání nebo útěku. Z těchto údajů bude sestaven soupis obyvatel a majetku, který našim potomkům poskytne dobré služby a bude jim vypovídat o našem osudu.
Chci uvést ještě spolupracovníky, které jsem získal:
v okrese Eggenfelden: Ludwig Neubauer, Münzdorf;
v okrese Wegscheid: Franz Wohl, Pfaffenreuth;
v okrese Regen-Zwiesel-Cham: Emil Spitzenberger, učitel, Oberried bei Kötzting, Dolní Bavorsko;
v Hesensku: Karl Tomaschko, Ehringshausen, okres Wetzlar.
Ti shromažďují Vámi zaslané zprávy a najednou mi je pak poštou doručí. Abychom neztratili dobré spojení, doporučuji všem, aby si u nejbližšího poštovního úřadu zajistili objednávkou krajanský časopis "Hoam!"

Heinrich Neubauer, Haslach 7, pošta Hohenau,
Dolní Bavorsko


Hoam!, 1953, č. 2, s. 27

P.S. Text je včetně originálního záhlaví dobrou ukázkou toho, jak se vyhnaní Šumavané (a samozřejmě nejen oni, poněvadž "Landschafts-, Heimatkkreis- und Gemeindebetreuung" se svou sítí pověřenců se stalo postupně praxí celého zastřešujícího krajanského sdružení, rozuměj "Sudetendeutsche Landsmannschaft /SL/") shledávali po všech koutech poválečného Německa (včetně "východní zóny", jak se říkalo té sovětské - pozn. překl.) podle svých domovských obcí a podávali informace pro rodácké kartotéky a "domovské pamětní knihy", které mnohdy dlouho a obtížně vznikaly pro zachování kolektivní paměti, a to samozřejmě i té "naší české", pokud svou zemi bereme vážně za svou.

Pod záhlavím rubriky "Heimatkreisrat Prachatitz im Landschaftsrat für den Böhmerwald" vyšel v krajanském měsíčníku Böhmerwäldler Heimatbrief o Heinrichu Neubauerovi nekrolog z pera jeho spolupracovníka a přítele Friedricha C. Stumpfiho, zastoupeného jinak i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže.

Památce Heinricha Neubauera

Friedrich C. Stumpfi

Řetěz úmrtí, způsobujících jak domovskému okresu Prachatice, tak i redakci BHB průběžně bolestné ztráty, zdá se být nepřetržen. Těsně po redakční uzávěrce listopadového čísla stihla nás zdrcující zpráva, že náš dlouholetý spolupracovník a přítel, poslední německý starosta a obecní pověřenec Horních Světlých Hor, krajan Heinrich Neubauer, zemřel 13. října 1969 ve svých 73 letech na následky mrtvice. Krajan Neubauer byl už delší čas churav a snažil se proto přenést odpovědnost za čestný obecního pověřence na nějakou mladší sílu. Jeho pokusy zůstaly bohužel bez úspěchu a ta neradostná skutečnost ho tížila ještě v těch nejposlednějších dnech života. Heinrich Neubauer byl věrným a nadevše spolehlivým spolupracovníkem. Jako znalec ve všech oblastech vědomostí o starém domově sepsal početné množství záznamů, které z větší části dosud nemohly dojít uznání veřejnosti. V mých redakčních papírech čeká však na publicitu i několik veselých povídek z jeho mládí. Krajan Neubauer psal hodně a rád a tak budeme moci ještě nějaký čas po jeho odchodu přinést práce z jeho pera. Teprve před docela krátkou dobou poslal do redakce seznam majitelů domů a místní plánek obce Scheurek (dnes zaniklý Žďárek - pozn. překl.), obojí likvidující významnou mezeru v záznamech okresního pověřence. I proto nás jeho náhlý skon naplňuje opravdovým zármutkem.
Heinrich Neubauer se narodil dne 20. února roku 1897 (bylo to v Horních Světlých Horách čp. 55 - pozn. překl.). Byl původním povoláním rolník, už jako poměrně mladého muže ho zajímala komunální politika a byl pak také po léta činný v Horních Světlých Horách jako obecní sekretář. Jeho svědomitost a příslovečná ochota pomoci vytvářely mu už v oněch nesnadných dobách mezi dvěma světovými válkami mnoho přátel, takže nás nijak neudivuje, že po připojení našeho domova k Německé říši byl jednomyslně ustanoven starostou rodné obce. Konal svůj úřad v časech nejtěžších k plné spokojenosti všech zdejších obyvatel. Jako množství jeho osudových soudruhů (v originále "viele seiner Schicksalsgenossen" - pozn. překl.) byl v roce 1945 Čechy zatčen, uvězněn a brutálně týrán. Jeho původně robustní zdraví bylo tímto nelidským chováním těžce poznamenáno. Se svou manželkou Theresií a dcerou Elfriedou byl v roce 1946 z osvojené vlasti vyhnán. Nejprve žil v Haslachu, pošta Hohenau, později se mu stala domovem obec Wittibreut a poslední léta života strávil u dcery Elfriede Blöchlové v jejím úhledném vlastním domku v Kerneigen, pošta Wittibreut.
To, co bylo na Heinrichu Neubauerovi smrtelného, bylo 16. října na hřbitově ve Wittibreut odevzdáno posvěcené zemi. Téměř stovka krajanů z Horních Světlých Hor sem přišlo, aby doprovodilo svého posledního starostu ke hrobu. My však, kteří jsme s ním směli po celá léta harmonicky a plodně spolupracovat, budeme mu stejně jako jeho někdejší nejbližší spoluobčané uchovávat čestnou památku.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, s. 380-381


- - - - -
* Horní Světlé Hory / † Kerneigen, Wittibreut (BY) / † † Wittibreut (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jedna z těch dvou usedlostí pod budovou školy v Horních Světlých Horách (uprostřed snímku) je to Neubauerovo čp. 55, jak bylo kdysi vidět z bavorské obce Mitterfirmiansreut
Pohled opačným směrem přes zaniklé Horní Světlé Hory na bavorskou stranu
Jeho rodné stavení na plánku obce Horní Světlé Hory
Jeho nářeční vyprávění o "masopustním žertu" vyšlo v únorovém čísle krajanského časopisu v roce 1954 a je v něm řeč o noční schůzce dvou ze tří zdejších "Franzů" v hospodě "U Pohanského kamene" (viz i Matthäus Danner)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist