logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND KINDERMANN VON SCHULSTEIN

Zpráva o venkovské škole v Kaplici v Čechách

Při vyprávění o historii venkovské školy se obvykle setkáme s námitkou, že podobná věc si vlastně nezasluhuje z hlediska historie lidského poznání nijaké zvláštní pozornosti. A přesto bychom rádi učinili předmětem naší úvahy právě vylíčení vzniku a následné činnosti venkovské školy jako místa, kde by se dotud nevzdělaným a nuzným dětem mělo dostat podnětu k rozvoji jejich klíčících vloh. Zpráva o vývoji této školy snad nebude zcela bez prospěchu těm, kdo pečují o zdokonalení nižšího školství. Na začátku všeho našeho konání byla otázka, co může podniknout učitel, pokud se mu nedostává příhodných podmínek k jeho práci pro blaho všech? A co když navíc ke všemu nebyly vůbec odstraněny z cesty zábrany, které činí nemožnou nápravu školství všeobecně?
I když třeba nikoli úplnou většinu, jistě valnou část oněch jedinců, kdo usilují o skutečnou jeho změnu k lepšímu, potkávají tytéž nástrahy, které nastaly v mém případě. Proto nebude mařením času, pokusíme-li se alespoň stručným nástinem podat učitelům škol několik rad, jak se rozličných překážek vyvarovat. Snad se mi poštěstí přinejmenším dodat jim odvahy, aby se nevzdali pro některé obtíže veškeré naděje.
Když jsem byl v roce 1771 jmenován farářem v Kaplici (Kaplitz), pochopitelně jsem začal uvažovat o mnoha povinnostech, které náhle obtížily má bedra. V přední řadě jsem zaměřil své úsilí k přípravě a propracování plánu výchovy mládeže a povznesení školství.

Spis téhož německého názvu jako má náš přeložený úryvek z něj, totiž Nachricht von der Landschule zu Kaplitz in Böhmen s podtitulem Unter der Schutze Seiner Excelllenz des Herrn Grafen von Buquoi...vyšel v Praze u Schönfelda roku 1774. Jeho autorem byl kaplický farář Ferdinand Kindermann, který přes krátkost svého jihočeského působení musí být považován mezi šumavskými osobnostmi za jednu z nejvýznamnějších vůbec. Byl ostatně pouhá tři léta po vydání své Zprávy "v uznání zásluh o duchovní péči a základní školství zároveň" povýšen roku 1777 do rytířského stavu s predikátem "von Schulstein" (ano, ze Školského kamene - jako by nestačila ta dítka v příjmení Kindermann!). Krátce předtím byl jmenován děkanem kolegiátní kapituly U Všech svatých v Praze a v roce 1782 proboštem vyšehradským. Narodil se 27. září 1740 v jedné z obcí severočeského šluknovského výběžku, zvané tehdy jen německy Königswalde (dnes Království), zesnul pak 25. května 1801 jako biskup litoměřický. V tom městě na Labi, kde se narodil velký grafik Šumavy Alfred Kubin a kde se potkal s osudem Karel Hynek Mácha, našel i svůj hrob. Dával českému rolníku z rovin a jeho dětem za vzor německého (vlastně lépe řečeno tenkrát rakouskoněmeckého) horala z okrajových oblastí Čech s jeho pílí a uměním vydobýt z minima maximum, do německy mluvících zdejších hraničních končin radil posílat právě selské potomky učit se i druhou zemskou řeč už odmala, byla to však pro něho, jednoho z nejvlivnějších mužů své doby, jedna jediná vlast, zem "jediná, ta v dědictví nám daná". Pamětní deska s reliéfem jeho poprsí byla roku 1884 odhalena na východní fasádě kaplické měšťanky a po vyhnání Němců z Čech ovšem za komunistického režimu odstraněna. Dnes stojí uprostřed náměstíčka před ní nově zřízený pomníček připomínající jeho jméno, návrh na pojmenování toho městského prostoru po něm ovšem v Kaplici ani na konci dvacátého století zatím neprošel. Nadějme se toho od potomků.

- - - - -
* Království / Kaplice / † † † Litoměřice

TOPlist