logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG GUSTAV RIESS

Stavení čp. 20 v Šitboři (usedlostním jménem Schneiderbartl)

Domovní a rodinná kronika
V úředním sdělení dědického soudu v Ronšperku (v originále "Mitteilung des Anerbengerichts Ronsperg", rozuměj dnešní Poběžovice - pozn. překl.) ze 14. května 1941 označuje Kniha dědičných statků (v originále "die Erbhöfenrolle" - pozn. překl.), list 20, usedlost jménem dědičného statku "Schneiderbartl". Kategorie: zemědělství. V dědičném vlastnictví selské rodiny Rießovy. Ke statku náleží: selská usedlost, pole, louky, zahrada, pastvina a les. Pozemková plocha celkem 15 hektarů, 46 arů a 15 metrů čtverečních.
Z domácích zvířat byly na statku chovány koně, klisny, krávy, telata, prasata, husy, slepice a holubi.
Připojený plán domu zahrnuje výstavbu krovu z 24. června roku1941. Zřízeny byly přitom 1 obytná místnost a 1 kuchyně. V plánu jsou také zakresleny všechny domovní prostory. Obytné stavení a stáje byly navzájem spojeny a měly délku 36 metrů. Stodola byla dlouhá 26 metrů. Stropy sklepů a stájí byly klenuté vysokou, starou klenbou.
V obytném stavení se nacházela dvoje krásná zděná kachlová kamna, jakož i klenutá pec. Každé 4 týdny bylo v ní, vytápěné dřevem, napečeno kolem 20 kulatých bochníků selského chleba, každý o váze od 4 do 5 liber (1 libra = 0,5 kg - pozn. překl.).

Sv. Florián
Barevná olejomalba byla předky umístěna na předním štítě domu jako zpodobení světce, chránícího majetek proti nebezpečí ohně. Velikost obrazu činila asi 80x60 cm. Jeho umístění je na plánu domu ještě dobře patrné. Důvodem pro zhotovení olejomalby byla zřejmě skutečnost, že asi přede dvěma sty let usedlost už jednou vyhořela.

Božítělový oltář
Každým rokem byl při podezdívce domu na průčelní straně postaven oltář. Velká olejomalba na plátně představovala Pannu Marii s Jezulátkem. Obraz byl obklopen spoustou květin a několika menšími obrázky svatých. Oltář zdobily květy pivoněk, šeříků a kalin. Procesí ve svátek Božího Těla stanulo u oltáře a konalo při něm zbožnou modlitbu. Kromě něho bývaly v obci postaveny i tři další oltáře.

Paličkování krajek
Za zimních měsíců kvetlo v obci paličkování krajek. Podomácku se tu zhotovovaly se krajkové ozdoby a pokrývky.

Hudba a zpěv
Synové Georg a Anreas byli stejně jako jejich sestra Maria velice muzikální. Co do hudebních nástrojů měli k dispozici 2 citery, 1 housle a 1 kytaru. S hudbou byl pěstován i zpěv.

Zabrání a vyvlastnění domu
Selská usedlost byla po prohrané válce roku 1945 zabrána českým starostou příjmením Šimek. Jednání bylo přiměřené dobovým poměrům. O půl roku později se starosta vystěhoval a přenechal usedlost svému synovi, který se vrátil z vojny. Jmenoval se Jiří Šimek a bydlí v témže domě až dodnes.
Po tomto převzetí usedlosti synem nastala pro rodinu Rießovu bolestné období, které trvalo až do jejího vysídlení ze země. Rodiče a dcera museli na statku těžce pracovat a dostávali za to denně na 3 osoby jen jeden litr mléka smíchaného s vodou. Každý pátek byly navíc k mání polévkové kosti zbavené masa (v originále "entfleischte Suppenknochen" - pozn. překl.). Z polních prací se tajně donášely brambory a jimi se do jisté míry tišil hlad.

Vysídlení 19. července 1946
V čase vysídlení kontroloval mladý Šimek na decimální váze zavazadla rodiny. To, co přesahovalo povolených 50 kg, vyhazoval do prostoru dvora. Jeho chování bylo plné nenávisti, otevřeného nepřátelství a zvlášť odporného chování. Ztráta usedlosti s tím spojená se nedá zapomenout ani odpustit! Majitel stavení a jeho žena to nedokázali překonat až do konce života.


Schüttwa : unsere Heimat (1990), s. 154-158

Předchozí text je sice na konci označen šifrou M. E., bezpochyby však čerpá z údajů "pána domu", jehož jméno je součástí samotného titulu originálního znění. Naštěstí se v knize "Schüttwa - unsere Heimat" najdou i základní životní data jeho samého i jeho blízkých, která nás vedou i k záznamům šitbořské farní matriky. Podle obojího se Georg Gustav Rieß narodil dne 30. ledna roku 1891 jako syn předchozího hospodáře na usedlosti čp. 20 v Šitboři Georga Rieße, narozeného tu 17. dubna 1860, a jeho ženy Elisabeth, dcery Georga Friedricha, rolníka v Šitboři čp. 39 a Barbary, roz. Brunnové ze Šitboře čp. 17 (z těch tří šitbořských usedlostí stojí dnes už jen čp. 20). Děd Georga Gustava Rieße z otcovy strany Johann Rieß (narozený v Šitboři čp. 20 dne 5. listopadu 1827, měl za ženu Annu, roz. Portnerovou z Ohnišťovic (Wonischen) čp. 23 (to stavení už tam nenajdeme). Těch usedlostí, těch vsí, těch německy hovořících krajanů "von Ackermann aus Böhmen", spourodáků Oráče z Čech! Těch starých lip před staveními! Georg Gustav Rieß zemřel ve Frankfurtu nad Mohanem dne 11. listopadu roku 1971, pouhých několik dnů po své ženě Marii (†30. října 1971 tamtéž).

- - - - -
* Šitboř / Ohnišťovice / † † † Frankfurt nad Mohanem (HE)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v šitbořské křestní matrice
Rodný dům čp. 20 (Schneiderhansl) v Šitboři kdysi...
... a dnes na leteckém snímku
Záznam o stavení čp. 20 v Šitboři a jeho obyvatelích

zobrazit všechny přílohy

TOPlist