logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER MAURER

F. X. M. alias "Der ganz alte Båwist-Xaverl":
Kradený majetek musí být navrácen

Kradený majetek musí být navrácen (v originále "Das einer gestohlen Gut wieder bringen muß." - pozn. překl.). Vezmi 3 drobečky chleba a 3 lopatičky soli a 3 drobečky sádla, udělej silný žár, polož ty 3 kousky na něj a říkej tato slova k tomu a zvostaň sám:

"Ich lege dir, Dieb oder Diebin Brod, Salz und
Schmalz auf die Glut, wegen deine Sünd und
Ubermut, ich lege dir es auf der Lunge, Leber und Herz,
dass dich ankommt ein großer Schmerz, es soll dich
anstossen eine große Noth, als wenn es dir thät
der bittere Tod, es sollen dir alle Adern krachen,
und Todesschmerzen machen, daß du keine Ruh
nicht hast, bis daß gestohlene bringst und hintust,
wo du es gestohlen hast."

(tj. "Pokládám ti, zloděje či zlodějky chleba, sůl a
sádlo na žár, pro tvůj hřích a
zlý zvůle dar, pokládám ti to na plíce, játra a srdce,
aby na tě bolest přišla prudce, aby tě měla
postihnout nouze síla, jako by
to sama hořká smrt byla, aby v tobě praskly všechny žíly
a smrtelnou bolest způsobily, abys neměl nijaký už klid,
dokud to, cos zcizil, nedokážeš navrátit a dát
tam, kde to má být."

Třikrát to tak má být řečeno a 3 nejsvětější jména k tomu.

Nebo:
"Auf diesen Stein bitte ich Gott dem Herrn
bitte ich, dass er mir 3 Nagel gibt: dem ersten
schlag ich ihm durch die Zung, den andern durch
Herz und Lung, den 3ten durch alle seine Glieder
bis er mir bringt, das gestohlen Gut wieder.
Dass er habe weder Ruh noch Rast, gleich wie Maria ihr liebes Kind auf dem Stroh geboren hat.
Im Namen Gottes des Vaters etc."

(tj. "Na tomto kameni prosím Boha, Pána našeho
prosím, ať jsou mi 3 hřeby dány od Něho: tím prvním
mu /rozuměj zloději - pozn. překl./ probiju jazyk, druhý
chci mu do srdce a plic vrazit, třetím chci mu probít každý oud,
až mi vrátí, co mi stihl ukradnout.
Ať nemá stání ani klid, stejně jak Maria
měla své milé dítě na slámu porodit.
Ve jménu Boha Otce atd."

Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 208, s. 35

Věrohodnost znění německého originálu si může každý ověřit v obrazové příloze těchto webových stránek. V komoře na spaní starého domu ve vsi Reifberg (dnes místní část obce Frauenau, bavorský zemský okres Regen) kus na jih od šumavské hory Poledník (Mittagsberg) byly nalezeny ty zápisky, pořízené kolem roku 1870 zetěm starého sedláka, říkalo se mu tady "Ort-Bauer", který své umění zaklínat zloděje předal právě jemu, psanému iniciálami "F. X. M.", značícími jeho jméno Franz Xaver Maurer, řečenému však zdejšími obvykle "Der Ganz Alte Båwist-Xaverl" ("Båwist" je totéž co "Baptist"). Stačilo, aby zalistoval v "černé knize" a dokázal říkáním přimět k vrácení ukradeného. Majetek byl čímsi stejně posvátným jako čest a mravní bezúhonnost. Však také "Båwist" nebyl považován za nijakého černokněžníka, nýbrž měl pověst dobromyslného, ctihodného, zbožného a v neposlední řadě gramotného muže. Byl tzv. "sirotčím radou" (německy "Waisenrat"), v letech 1890-1894 dokonce starostou obce Frauenau, působil jako předříkávač poutí tady odsud na Svatou Horu u Příbrami, kde si, což lze pokládat za důkaz jeho nadprůměrného vzdělání, těsnopisem zaznamenával kázání a mariánské písně. Narodil se v Reifsbergu 14. června roku 1841 a zemřel také tady zřejmě na svém stavení, zvaném usedlostním jménem "Lohberger", 22. srpna 1912. Jak píše prof.Dr. Reinhard Haller, i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže ve svém textu na stránkách časopisu Schöner Bayerischer Wald, z něhož tu čerpám, pověstné bohatství po něm údajně tu zanechané potomci "in den Ruinen des Bauernhofes", tj. "v ruinách selského dvorce", nijaké nenalezli. Snad je nám dědictvím ta posvátná, až zaklínavá úcta k majetku mnohdy těžce vydobytému prací celých pokolení, zašlému často zlodějskou zvůlí.

- - - - -
* Reifberg, Frauenau (BY) / † Reifberg, Frauenau (BY) / † † Frauenau (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

"F.X.M." (1841-1912), řečený "Der Ganz Båwist-Xaverl"
Z jeho rukopisných záznamů, pořízených někdy kolem roku 1870
Záznam o jeho narození 14. června 1841 v matrice farní obce Frauenau
Záznam o jeho úmrtí 22. srpna 1912 v knize zemřelých farní obce Frauenau

zobrazit všechny přílohy

TOPlist