logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAUL JEŘABEK

Pár stránek z tusetské školní kroniky

Školní rok 1905/1906

Začátek školního roku
Tento školní rok započal pro opožděné obsazení (rozuměj místa řídícího učitele - pozn. překl.) až 25. září.

Patriotické památné dny
Dne 4. října v den jmenin Jeho Veličenstva císaře účastnil se řídící učitel se školními žáky slavnostní bohoslužby ve farním kostele v Českých Žlebech (v originále "zu Böhm. Röhren", zdejší kostel sv. Anny byl v roce 1965 odstřelen a srovnán se zemí - pozn. překl.).
Dne 18. listopadu se školní mládež podílela na smuteční bohoslužbě za nebožku (v originále "für Weiland" - pozn. překl.) Její Veličenstvo císařovnu Alžbětu (v originále "Elisabeth" - pozn. překl.).

Změny v učitelském sboru
Výnosem c.k. okresní školní rady v Krumlově (v originále "Krumau" - pozn. překl.) ze dne (datum chybí - pozn. překl.) byl pan Viktor Wagner (má i své samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), učitel II. třídy (podle zemského zákona z roku 1903 se tak označoval podučitel, v roce 1919 bylo toto označení učitelů I. a II. třídou zrušeno - pozn. překl.) v Glöckelbergu (rozuměj ve dnes zaniklé Zvonkové - pozn. překl.), určen až na další zástupcem řídícího učitele v Tusetech (rozuměj v dnešním Stožci - pozn. překl.), kde dne 23. září 1905 nastoupil svou službu.
Dekretem c.k. okresní školní rady v Krumlově ze dne 24. září 1905 č. 1975 byl Paul Jeřabek, učitel I. třídy (podle zemského zákona z roku 1903 se tak označoval definitivní učitel, v roce 1919 bylo toto označení učitelů I. a II. třídou zrušeno - pozn. překl.) v Hodňově (v originále "in Honetschlag" - pozn. překl.), který to místo zastával téměř 9 let, ustanoven provizorním řídícím učitelem na obecné škole v Tusetech a nastoupil tuto svou novou službu dne 1. října 1905. Dekretem c.k. zemské školní rady ze dne 17. října 1905 č. 44686 byl Paul Jeřabek ustanoven definitivním řídícím učitelem na této škole a složil 9. listopadu 1905 v Krumlově svou služební přísahu.

Církevní cvičení
Ve dnech 18.listopadu 1905, 9. dubna a 11. července 1906 byli starší žáci odvedeni řídícím učitelem do Českých Žlebů (rozuměj do dnes neexistujícího kostela sv. Anny - pozn. překl.) ke svaté zpovědi a svatému přijímání.
Zkoušky z náboženství se v tomto školním roce konaly dne 20. června 1906 ve farním kostele (rozuměj ve dnes neexistujícím kostele sv. Anny - pozn. překl.) v Českých Žlebech.

Místní školní rada
Poté, co Johann Paleček (takto psáno - pozn. překl.) se ze zdravotních důvodů vzdal funkcí vesnického starosty a předsedy místní školní rady, byl na jeho místo v obou případech zvolen Franz Kölbl, chalupník v Tusetech. který 10. května 1906 složil povinný slib.

Zdravotní stav žactva
Zdravotní stav žáků školy byl až na jednu výjimku dobrý. Žákyně Anna Artingerová, která trpí deformací páteře, navštěvovala v důsledku lékařského vysvědčení pana obvodního lékaře MUDr. Franze Škorpika z Českých Žlebů školu jen polodenně.

Inspekce
Dne 3. dubna 1906 provedl pan c.k. okresní školní inspektor Karl Hoke v rámci tohoto školního roku inspekci na zdejší škole.

Podpora žactva
V uplynulém školním roce byli žáci poděleni školními rekvizitami a učebními pomůckami; jako dobrodince tu nutno jmenovat sdružení Deutscher Böhmerwaldbund, dále Dámské komité a firmy Spiro a synové, jakož L. & C. Hardtmuth (v originále "die Herren Spiro und Söhme, sowie Herr von Hardtmuth" - pozn. překl.).

Statistika
Počet přijatých školních dětí činil počátkem školního roku celkem 40, na konci téhož celkem 38.
Počet školních půldnů vůbec činil 14004,
počet navštívených školních půldnů činil 13445, tj. 96.0 %,
počet omluvených zameškaných školních půldnů činil 388, tj. 2.77 %,
počet neomluvených zameškaných školních půldnů činil 171, tj. 1.22 %.

Tusety, konec července 1906.


Školní kronika Stožec 1888-1935

Narodil se v Prachaticích (rodný dům čp. 56 ve Věžní ulici dosud stojí) dne 25. června roku 1858 jako syn barvíře Josefa Jeřabeka, jehož otec a Paulův děd Václav Jeřábek (i v záznamu prachatické křestní matriky o vnukově narození ta čárka nad "a" nechybí) byl mistrem mlynářským v Chotěboři. Jeho žena a Paulova babička z otcovy strany Marie, roz. Jonášová, pocházela z Lysé (Lissa) v Pardubickém kraji. Paulova matka Maria byla dcerou Josefa Pinskera, měšťana z Prachatic čp. 56, a jeho ženy Marie, roz. Kesselové rovněž z Prachatic. V rodném městě Paul Jeřabek vychodil obecnou školu, pak čtyři ročníky reálného gymnázia, byl pak 4 roky farmaceutem, nato diurnistou u jednoho advokáta a později u c.k. okresního hejtmanství v Prachaticích. Při tehdejším velkém nedostatku učitelů získal roku 1888 místo výpomocného podučitele ve Zbytinách (Oberhaid), 1889 v Chrobolech (Chrobold), 1890 v Boleticích (Polletitz) a 1891 ve Ktiši (Tisch). Tam ve Ktiši se následujícího roku 1892 stal provizorním podučitelem a po složení zkoušky učitelské způsobilosti ještě v témže roce podučitelem, od června 1894 do července 1895 provizorním učitelem a odtud do konce roku 1896 definitivním učitelem. Z Hodňova (Honetschlag), kde působil v letech 1897-1904, odešel do Stožce (Tusset) a po 11 letech odtud válečného roku 1915 do Jablonce (Ogfolderhaid). Zemřel jako penzionovaný řídící učitel (do důchodu odešel z místa definitivního řídícího učitele v Mokré /Mugrau/, jímž tu byl jmenován doslova na konci mocnářství /podle zprávy Budweiser Zeitung ze dne 29. října 1918/) v Želnavě čp. 16 dne 2. října roku 1924. Jeho žena Marie, roz. Müllerová ze Záhvozdí (Hintring) čp. 3, zemřela rovných 5 let nato 2. října 1929 v Horní Plané (Oberplan) čp. 91. Jako doklad toho, co to obnášelo být na Šumavě učitelem (zde se 6 stupni tehdejšího služebního postupu, byť bez absolvování učitelského ústavu a na "přelomu věků" a řekli bychom i na "rozhraní světů"), mají předchozí řádky, předepsanou formou podobné ovšem bezpočtu jiných, nepopiratelnou výmluvnost. A to ještě existují dvě podobenky z atelieru Seidel, pořízené v srpnu 1919 na adresu Marie Jeřábek Oberlehrer Schwarzbach 2, což byla zřejmě poštovní adresa ženy pana řídícího do obce, česky tehdy v neklidných dobách zvané "provizorně" Černá "na Šumavě". Je to pan řídící a jeho žena?

- - - - -
* Prachatice / Zbytiny / Chroboly / Boletice / Ktiš / Hodňov / Stožec / Jablonec / Mokrá / † † † Želnava

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Zachycují tyto dva snímky ze Seidelova fotoateliéru, psané na jméno a adresu Jeřábek Marie Oberlehrer,
Schwarzbach 2 v srpnu 1919, Paula Jeřabka a jeho manželku Marii?Zachycují tyto dva snímky ze Seidelova fotoateliéru, psané na jméno a adresu Jeřábek Marie Oberlehrer,
Schwarzbach 2 v srpnu 1919, Paula Jeřabka a jeho manželku Marii?
Záznam o jeho narození v prachatické matrice
Rodný dům čp. 56 v prachatické Věžní ulici
Úvod jeho záznamu ve stožecké školní kronice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist