logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KARL GALL

Úvodem ke školnímu diáriu 1776

Anno 1776 jsem já Franz Karl Gall jako školní pomocník obdržel učitelský dekret (v originále "als Schulgehilf das Dekret als Schulmeister" - pozn. překl.) od tehdejší představené ženského kláštera v Krumlově velebné panny matky Marie Nepomuceny Pfeifferové (v originále "von der damaligen Obrigkeit des Nonnenklosters zu Krumau, von der Hochwürdigen Jungfrau Mutter Maria Nepomucena Pfeifferinn" - pozn. překl.) s tou podmínkou, že mám trvale věrně živit (v originále "lebenslänglich getreulich ernähren" - pozn. překl.) své dobré staré rodiče Josepha Galla (který po 36 let vykonával zdejší školní službu) a matku Marii; což se také až dosud i dělo (v originále "welches auch bishero geschah" - pozn. překl.) a do budoucna bude přesně sledováno tak dlouho, dokud jim Bůh daruje život (v originále "und inskünftige pünktlich beobachtet wird werden so lang ihnen Gott das Leben schenkt" - pozn. překl.).
Tento ženský klášter, který byl založen anno 1361, existoval po 421 let. Týž však byl dne 5. února 1782 na nejvyšší rozkaz Jeho c.k. Apoštolského Majestátu Josefa II. ku všeobecnému blahu ve státě (v originále "zum allgemeinen Besten im Staate" - pozn. překl.) vedle mnoha jiných klášterů zrušen.
Tehdy byla v městysi Českém Rychnově (v originále "im Markte Böhmischreichenau" - pozn. překl.) jedna stará dřevěná školní budova, opatřená jednou jedinou místností, sloužící zároveň jako obytná i vyučovací. Dlouho bylo prošeno o normální, předpisům odpovídající stavbě, poněvadž v té, co byla k mání, musily děti většinou stát a jen dvě jediné lavice tu byly k sezení, donesené sem ovšem spíše, aby dětem bylo možno vůbec psát.


Kronika německé obecné školy Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle latinského zápisu v křestní matrice farní obce Rychnov nad Malší (Reichenau an der Maltsch), městyse tenkrát i německy zvaného Böhmischreichenau (latinsky "Boemo=Richnov"), tj. Český Rychnov, se pisatel předchozích řádek narodil dne 12. září roku 1761 jako legitimní syn ředitele místní školy Josepha Galla ("filius legit: Josephi Galli Ludi=Rectoris") a jeho ženy Marie, tj. bylo mu při psaní ozdobných liter úvodu ke školnímu diáři třicet pět let, pokud věříme drobnému letopočtu 1796 ve stopce titulní nálepky na deskách, jejichž hřbet je podlepen i starým kantorským notovým zápisem. Doba byla těhotná změnami, počínalo období napoleonských válek. "Franciscus Carolus" Gall, jak byl podle matriky pokřtěn v rychnovském farním kostele sv. Ondřeje, se tam i 9. listopadu 1784 ve svých 23 letech oženil s Agnes Papelitzkou, jejíž otec Sebastian Papelitzky (zemřel 10. července roku 1796) byl místním starostou a školním dozorcem (v den dceřiny svatby byl sezdán i nevěstin bratr Matthias Papelitzky s ženichovou sestrou Marií Theresií Gallovou!). Dnem 1. července 1796 převzal Franz Karl Gall místo obecního písaře, poněvadž podle slov obecní kroniky nabyl v obci nikdo jiný, kdo by byl to místo schopen zastávat. Na následujících stranách jím psaného "diária" se líčí stavba nové školy, číselná řada školních "zkoušení" (roku 1820, kdy zápisy Gallovou rukou psané končí, dosáhl jejich počet pořadového čísla 51.) je prokládána dobovými událostmi, opisy důležitých listin, až náhle končí prázdnou stranou (víme z obecní kroniky, že učitel se dostával do vážných sporů s místním duchovenstvem), po níž následuje zpráva Gallova zetě Josepha Böhma (vzal si 10. listopadu 1834 za ženu Gallovu dceru Annu) mj. o tom, že počátkem ledna roku 1838 vystoupil jeho tchán ze školní služby, pro nepřítomnost knížete Johanna Adolfa II. Schwarzenberga (byl tehdy zvláštním vyslancem habsburského mocnářství na korunovaci anglické královny Viktorie) však musel být přítomen až do září téhož roku. Poté zařídil jmenování (škola podléhala v té době ještě patronátu knížecí vrchnosti) nástupce krumlovský hospodářský ředitel Josef Kutschera, mimochodem děd jednoho z autorů samostatně zastoupených na webových stranách Kohoutího kříže. O Franzi Karlu Gallovi se bohužel už ve školní kronice, vedené v jednom svazku až do roku 1885 (na poslední straně zmiňuje úmrtí biskupa Jirsíka), tj. po 110 let od data zakladatelem v úvodu zmíněného jako letopočet dekretu jemu uděleného nedočteme nic. Snad dožil někde v Rakousích, kam odešel po své primici 10. února roku 1812 u Svatého Kamene (Maria Schnee) jeho syn Anton. I on, rychnovský "školmistr" Franz Karl Gall, přispěl však svým skromným dílem k německému "šumavskému písemnictví".

- - - - -
* Rychnov nad Malší

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam úmrtní matriky farní obce Rychnov nad Malší o skonu jeho ženy Agnes na tzv. blaťáckou (polní) horečku (Schlammfieber, dnešní terminologií leptospiróza), zde označenou jako "žaludeční" polní horečka (Gastrische Schlammfieber)
V roce 1834 si jeho dcera Anna bere podle tohoto matričního záznamu provizora farní školy v Rychnově nad Malší Josepha Böhma, syna sedláka z Českého Krumlova čp. 16 Josepha Böhma a jeho ženy Ewy, roz. Janyové
Desky jeho Diaria s jeho krasopisně napsaným jménem
Ještě jeden vlastnoruční podpis ve školní kronice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist