logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FRIESENECKER

Bauer sein


Die Erde mit Sorgfalt pflegen,
Pflanzen und Tiere mit Liebe hegen.
In Gottes freier Natur die Werkstatt haben,
mit Fleiß und Müh' die Hungrigen laben.
Die Allmacht Gottes im Wachstum erleben,
bei Sturm und Hagel in Ohnmacht beben.
Auf Gott, den Vater, fest vertrauen,
auf des Allmächtigen Hilfe bauen.
Aus der Erfahrung der Ahnen leben,
mutig in die Zukunft streben.
Auf dem Hof ein kleiner König sein,
den Nachbarn nahe bei Arbeit und Wein.
Gemeinsam feiern, gemeinsam werken,
in Not und Leid einander stärken.
Dem Herrgott als Dienstmann zur Seite stehen,
als Lohn einst in 's ewige Leben gehen.

Být sedlákem


Pěstovat zemi s vlídnou péčí,
vše živé hájit v nebezpečí.
Vzdělávat pole v Božím řádu,
svou prací čelit nouzi, hladu.
Před mocí Páně, co z nebe svítí,
chvět se za bouří, krupobití.
Mít v Boha Otce pevnou víru,
jenž soucit chová k všehomíru
a pomůže jak předkům kdysi,
co aniž snad kdy zoufali si.
Být na svém opravdovým pánem,
všem dobrý soused. S každým ránem
světit den, co se v dílo mění,
pospolu snášet utrpení.
Být věrným Božím služebníkem,
jemuž věčný ráj bude díkem.

Böhmerwäldler Jahrbuch 1999, s. 122

P.S. Báseň otištěná jako faksimile rukopisu nese věnování "selské rodině Naderových, Josefu, poslednímu německému starostovi obce Želnava (Salnau), a jeho ženě Erně" z roku 1987.

Zur Kirchweihe in Maria Schnee beim Heiligen Stein

Am Fest Maria Himmelfahrt


Tag der Freude, Fest des Jubels.
Maria Schnee wird heut geweiht.
Hell vom Turm die Glocken klingen,
ihr Klang dringt über Grenzen weit.

Hoch am Berg, die Tochter hört es,
sie freut sich mit der Mutter mit.
Kinder, kommt zu Eurer Mutter,
kein Eisen trennt, kein Dynamit.

Schön geworden ist die Mutter,
ein Festkleid hat sie angelegt.
Dank sei allen, die es webten,
der Geist des Herrn hat viel bewegt.

Wunder sind fürwahr geschehen,
Mariens Sieg ist dieser Tag:
Sehern hat sie es verkündet.
Was sie uns heut wohl sagen mag?

"Kinder, traut doch Eurer Mutter,
Lasst führen Euch zu Christus hin.
Lebt im Frieden, liebt die Menschen,
den Herrn nun preist mit frohem Sinn!"

Ke znovuvysvěcení kostela u Svatého Kamene

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie


Den radosti. Slavnost, kdy je
kostel znovu vysvěcen.
Jasně z věže zvony znějí
nad hranicí, ven a ven.

Nebe s námi raduje se,
s Pannou chce den oslavit.
Děti, pojďte ke své Matce,
zmizel drát a dynamit.

Matka oděla se slávou,
nádherný má dneska šat.
Dík všem těm, kdo utkali ho,
chtěli Duchu naslouchat.

Divy udály se vskutku,
Marii dnes patří svět:
k tomu, o čem jsme jen snili,
co nám chce dnes povědět?

"Děti, věřte Božské Matce,
nechte ke Kristu se vést.
V míru, ve vzájemné lásce
vzdejte tady Pánu čest!"

P.S. Báseň je antedatována "v St.Oswald, na svátek slovanského apoštola Cyrila 5. července 1993". Dvojverší německého originálu o "dceři, která slyší to vysoko na vrchu a raduje se s matkou" by bylo českému čtenáři sotva srozumitelné - vztahuje se ke zmenšené replice Svatého Kamene kus odtud na rakouské straně na Hiltschnerberg za první příhraniční obcí Wullowitz.

Der geblendete Engel von Maria Schnee


Mit hohlen Augen schaut Dich Gottes Engel an,
von Blinden wurde er in böser Zeit geblendet.
Des Frevlers Schuss ist in das eigne Aug gegangen,
das Unheil der Verblendung blutig zog es seine Spur.
Doch nun wirst Du den Engel hier vergebens suchen;
er hätte manche blinde Augen öffnen können.
atéhoO Herr, nimm weg von uns die Binden von den Augen,
sprich wieder aus dein Wort voll Kraft: "Es werde Licht!"

Oslepený anděl od Svatého Kamene


Prázdnými důlky hledí na Tě Anděl Páně
rukou slepé nenávisti v zlý čas oslepen.
Rouhači střela vešla do vlastního oka -
zločin krvavě značil oslepencovu stopu.
Marně bys teď tady anděla toho hledal:
pomáhá mnohé slepé oči otevírat.
Ó Pane, sejmi nám roušku z našich očí
a řekni: "Budiž světlo!" hlasem hromovým.

P.S. Rukopis básně, z něhož byl pořízen její překlad, nese označení data Na svátek Stětí svatého Jana Křtitele 1992.

Maria Schnee


Maria Schnee beim heiligen Stein,
weit leuchtet deines Kreuzes Schein.
Von Böhmens Süden strahlt der Glanz,
zu Österreichs naher Berge Kranz.

Jahrzehnte war der Turm verwaist,
das Kreuz zum Himmel wieder weist,
Wo Menschen auf zum Himmel schau'n,
sie auch mit Fleiß die Erd bebau'n.

Für Beter war der Ort versperrt,
Verwüstung ist hier eingekehrt.
Doch Gott verlässt die Menschen nicht,
entzündet ist der Freiheit Licht.

Was Stacheldraht hat einst getrennt,
das wird vereint, wenn Licht hier brennt.
Maria ladet alle ein
ins Heiligtum beim Heiligen Stein.

Ihr Pilger kommt aus Nah und Fern,
bekehrt Euch und preist Gott den Herrn.
Maria weist des Glaubens Sicht,
zu ihrem Sohn, der schenkt das Licht.

Die Menschen, die sich einst so feind,
der heilige Stein hat sie vereint.
Aus Opfern, Arbeit wachst das Werk,
gib Glauben Herr, die Liebe stärk.

Maria Schnee, sei Brücke du,
zum Nachbarn und dem Himmel zu.
Dann wird zum Segen dieser Ort,
der Gnade und des Friedens Hort.

Svatý Kámen


Marie Sněžná na Svatém Kameni,
do dáli svítíš kříže znamením.
Z českého jihu šíří Tvoje tvář
k rakouským horám něžnou svatozář.

Věž osiřelá čekala tu léta,
teď hrotem kříže znovu k nebi vzlétá.
Jen tam, kde lidé hledí k nebi vzhůru
i země v práci roste do azuru.

Modlitba dlouho tady nezazněla
a zpustlá byla kolem země celá.
Bůh se však nevzdá člověčího rodu,
dá znovu zahořet mu pro svobodu.

Co dělil nedávno ostnatý drát,
teď světlo věčné začne spojovat.
Marie Panna každého k sobě zve
k Svatému Kameni, sem do svatyně své.

Poutníci zblízka i vy zdaleka,
chvalte Boha i Syna-člověka.
Kdo za Marií až sem putuje,
najde i Syna, co světlo světu je.

I lidé kdysi znepřátelení
sbratří se zas při Svatém Kameni.
Dílo, vyrostlé z čisté oběti,
dej, Pane, at Tvá láska posvětí.

Marie Sněžná, mostem k nebi se staň
a cestu k sousedům navěky volnou chraň.
Ať požehnání Tvoje ovládá
to místo - je jak v míru zahrada.

P.S. Báseň vznikla ke slavnostnímu znovuvysvěcení tzv. Steinkapelle při Svatém Kameni 11. srpna 1991.

Autorem všech těchto básní, z nichž tři jsou věnovány poutnímu místu Svatý Kámen na samé takřka rakouské hranici blízko hraničního přechodu v Dolním Dvořišti (Unterhaid), je rakouský katolický kněz, farář ze Sankt Oswaldu u Freistadtu, P. Josef Friesenecker, narozený 12. července 1930 blízko českých hranic ve Windhaagu (právě tam byl v letech 1841-1843 učitelským pomocníkem pozdější slavný rakouský komponista Anton Bruckner, po dlouhou dobu působící potom v augustiniánském klášteře Sankt Florian, jehož byl P. Friesenecker řádovým kanovníkem). Centrem poutního místa Svatý Kámen (Maria Schnee) je právě menší kaple se dvěma mohutnými balvany, na nichž se měla zjevit v roce 1500 v nebeském lesku Matka Boží, obklopena anděly. Mohutný kamenný blok se podle pověsti sám od sebe rozdělil na dvě části. Až tyto kameny budou vzdáleny od sebe tak, aby projel koňský potah, nadejde den Posledního soudu. Stavba přilehlé svatyně Panny Marie Sněžné (Maria Schnee) má původ v krumlovském klášteře klarisek, jimž patřil celý Rychnov nad Malší (Reichenau an der Maltsch), v jehož katastru poutní místo leží. Roku 1652 tu byl objeven údajně pod svatými kameny vyvěrající zázračný pramen. Abatyše kláštera Kristina Pöperlová dala kostel vystavět v letech 1653-1701. Dvacáté století jej málem obrátilo v trosky, ale my se stali svědky znamení naděje, než ono samo došlo konce - znamení kříže nad Šumavou plnou ran. Páter Josef Frisenecker zemřel ve věku 93 let dne 19. prosince roku 2022. Jeho nekrolog na stránkách krajanského časopisu "Glaube und Heimat" připomíná, že jako farář v Sankt Oswald bei Freistadt, kde je i pochován, daroval zvon pro obnovený kostel v zaniklých Cetvinách. Na úmrtním lístku je citován Žalm 18: "Můj Bůh září do mých temnot." I nám všem se rozsvěcuje ozvěnou.

- - - - -
* Windhaag biei Freistadt /Svatý Kámen / Cetviny / † Linec (A) / † † Sankt Oswald bei Freistadt (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na snímku z roku 2011
Úvod jeho životopisu na webových stránkách linecké diecéze
Obsáhlý životopis napsal do krajanského časkopisu Hubert Roiss

zobrazit všechny přílohy

TOPlist