logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARGARETHA FISCHEROVÁ

Na hlubinu

O mlčení

Boha musíme hledat a dojít k němu. Nelze ho však nalézt za neklidu a hluku. Bůh je přítelem mlčení. Stačí, abychom pozorovali samu přírodu: stromy, květiny, trávu. Vše roste v dokonalém tichu. Hleď, jak slunce, měsíc i hvězdy ve vší tichosti obíhají po drahách jim vytyčených.
Bůh, přítel ticha, setkává se s námi v Ježíši Kristu. Chceme se před Ježíšem sklonit v tichu svého srdce, před ním, který třicet let své pozemské existence strávil v tichosti a i své veřejné působení započal čtyřicetidenním mlčením. On, který ztělesňuje tu nejvyšší autoritu, prožil větší část svého pozemského bytí v osamělé odloučenosti a tichu. Chceme se Ježíši poklonit v eucharistickém mlčení.
Apoštolové pravili: "Chceme setrvat v modlitbě a ve službě Slovu Božímu, které bylo učiněno Tělem." Čím více se dokážeme ponořit do tiché modlitby, tím více můžeme dát svým každodenním působením svému okolí. Potřebujeme mlčení, abychom se uměli dotknout vlastní duše.
Nejdůležitější přece není to, co říkáme, nýbrž to, co nám Bůh má co říci. Ježíš nás čeká mlčky. Mlčky nám naslouchá. Tichem se chce obracet k našim duším, jeho hlas můžeme zachytit toliko v tichu. Vnitřní mlčení je pro nás něčím značně obtížným, přesto však musíme usilovat o modlitbu plnou ticha. V mlčení před Bohem se nám dostává nové síly. Cítíme se uchopeni do láskyplné náruče, pozdviženi tam, kde jsme ve shodě s Bohem. Boží energie se přidružuje k naší a všechno se nám v dobro obrací. V mlčení spočívá naše mysl v Bohu, naše modlitba se prolíná s Boží vůlí, všechno naše konání a snažení, ano celý náš život je zajedno s bytostnou moudrostí Boží.
Všechna naše slova ztrácejí na významu, pokud nevycházejí z našeho vlastního nitra. Slova, v nichž se nezrcadlí Kristova láska a světlo, které nese s sebou, rozmnožují jen pozemskou temnotu. Chceme mlčet navenek a nepromluvit zas a zas, poněvadž slova ruší. Hluboko v srdci chceme říci: "Mlčení Srdce Ježíšova, promluv ke mně." Naše modlitba vústí tak znenáhla do mlčení Božího a my se octneme v Boží přítomnosti. Pak totiž poznáme a uvidíme Boha v jednom každém člověku, jehož potkáme ve svém každodenním životě. Tím se mlčení stává zdrojem naší jednoty s Bohem i s lidmi vespolek. Bez mlčení by ztroskotal celý náš život v lásce, která má být zasvěcena službě bližnímu, poněvadž:

Die Frucht des Schweigens ist das Gebet,
die Frucht des Gebetes ist der Glaube,
die Frucht des Glaubens ist die Liebe,
die Frucht der Liebe ist das Dienen,
die Frucht des Dienens ist innerer Friede.

Werde,
die Du bist -
von Gott beim Namen gerufen,
von Gott erwählt,
von Gott gehalten,
von Gott getragen,
von Gott geliebt,
von Gott berufen:
Liebe und Licht zu sein,
Liebe und Licht für andere.
Plodem mlčení je modlitba,
plodem modlitby je víra,
plodem víry je láska,
plodem lásky je služba bližním,
plodem služby bližním je pak vnitřní mír.

Buď,
tou, jíž jsi --
Bohem vyvolána jménem,
Bohem vyvolená,
Bohem uchopena,
Bohem nesena,
Bohem láskou obdařena,
Bohem povolána k tomu
stát se láskyplným světlem,
láskyplným světlem pro jiné.

Bůh Ti žehnej.

M. Teresa MC

Alles
wirkliche
Leben
ist ein
Wachsen
nach innen.

Die größte
aller Reisen
ist die
in die
eigene Mitte.

Das Licht
der eigenen
Erfahrung
übertrifft alles,
was darüber je
geschrieben wurde.

Freude
ist nicht eine
Gabe des Verstandes;
Freude
ist ein
Geschenk des Herzens.

Alles
ist Geschenk,
ist Gnade;
doch muß
ich selbst
empfänglich
sein.

Such
das Glück
nicht irgendwo;
es wohnt
in der zufriedenen
Seele.

Blumen
sind die
Augen Gottes
in der Welt.
Ihre Schönheit singt ein
Preislied dem,
der ins Leben sie rief.

Schenke
Gott
Dein Herz -
und alles andere
wird Dir
hinzugegeben.

Licht
erfahren wir in seiner
vollen Bedeutung erst,
wenn sich viel
Dunkelheit
um uns ausgebreitet hatte.

Begegnungen
sind es,
die unser Leben
prägt.

Es geht nicht darum,
etwas vom
Leben zu erwarten,
sondern
das Leben
mit Liebe
zu füllen.

Wer
in Wahrheit
liebt,
erfährt sich im Du
und wird zum Selbst.

Jedes Lächeln
vermehrt das Glück
auf Erden.
Jeder positive Gedanke
zieht Kreise
und wirkt sich positiv auf
andere aus.

Innerer Friede
ist das
Loslassen
von allem,
was auf dem Weg
zu Gott
hinderlich ist.

Glück
ist die
Harmonie
des Geschöpfes
mit Gott.

Die Stille
ist die Brücke,
die vom Ego
zum Selbst
führt.

Ich bin
das wert,
was ich vor
Dir bin -
nicht das
was ich habe.

Die Liebe
ist das einzige,
das wirklich zählt
im Leben.
Unser Maß
an Liebe
wird auch einmal
das einzige sein,
was vor
Gott zählt.
Mach Dir Gott
in guten Tagen
zum Halt,
dann wirst Du
in schlechten Tagen
gehalten.

Wahrheit
ist die
göttliche
Gegenwart
in uns.

Wer sich
Gott überläßt,
dessen Herz
füllt er mit
Liebe und Hoffnung;
Angst und Furcht
Lösen sich
in Zuversicht,
Freude und
Geborgenheit.

Beten heißt:
Innehalten,
still werden
und in der Mitte ruhen,
bis Gott
vernehmbar
wird.

Die Meditation
lässt uns eintauchen in die
Liebe Gottes.
Wir erfahren uns selber,
den Mitmenschen
und das Universum als
Ausfaltung der
Liebe Gottes.
Všechen
opravdový
život
je
vnitřní
růst.

Největší
ze všech cest
je ta
na hlubinu
vlastního nitra.

Světlo
každé
zkušenosti
překonává všechno,
co o čem kdy
bylo napsáno.

Radost
není
výmyslem rozumu,
radost
je
darem srdce.

Všecičko
je dar,
dar milosti;
musím ji však
umět
také
přijmout.

Nehledej
štěstí
kdekoli;
bytuje
v pokojné
duši.

Květiny
jsou
Boží oči
do našeho světa.
Jejich krása zpívá
píseň chval tomu,
kdo je povolal kvést.

Daruj
Bohu
své srdce --
a všechno ostatní
bude Ti
dáno.

Světlo
poznáme v jeho
pravé ceně teprve tenkrát,
když se
rozprostře kolem
tolikerá tma.

Setkání
jsou tím,
co formuje
náš život.

Nejde o to,
něco od
života očekávat,
nýbrž o to,
naplnit
život
láskou.

Ten, kdo
vpravdě
miluje,
pozná se v druhém člověku
a stane se tak sám sebou.

Každý úsměv
množí štěstí
Země.
Každá kladná myšlenka
šíří se v kruzích kolem
a působí kladně
i na druhé lidi.

Vnitřní mír
znamená
zříci se
všeho,
co nám překáží
na cestě
k Bohu.

Štěstí
je
soulad
Boha s tím,
co stvořil.

Ticho
je most,
který vede od našeho já
k nám
samým.

Mám
jen tu cenu,
kterou znamenám
před Tebou --
ne cenu toho,
co mám.

Láska
je to jediné,
co v životě
opravdu něco platí.
Míra naší
lásky
bude také jednou
i tím jediným,
čím nás
bude měřit Bůh.
V dobrých dnech
měj Boha
při sobě,
pak vytrváš
i ve dnech
nepohody.

PRAVDA
je
přítomnost
Boží
v nás.

Ten, kdo se
oddá Bohu,
má srdce
naplněno
láskou a nadějí;
úzkost a bázeň
rozplynou se
v důvěře,
radosti a
citu bezpečí..

Modlit se znamená:
usebrání,
spočinutí
v hlubině ticha,
takového, že Bůh
je v něm
slyšet.

Meditace
dává nám vnořit se
do lásky Boží.
Poznáváme v sobě samých,
ve svých bližních
i vesmíru
celé rozpětí
lásky Boží.

Já vím, že to nejsou verše, navíc k nim chybí jako protějšek nádherné snímky lidí, přírody, hor až z daleké Indie, jakož goticky meditativních koutů staré Evropy z té knihy nazvané Wege zur Mitte. Její text je tu přeložen celý a název jsem, inspirován Komenským a jeho Hlubinou bezpečnosti (Centrum securitatis!), volil podle neméně slavné revue Na hlubinu (1926-1948) olomouckého dominikána Silvestra Marii Braito. Z výnosu prodeje knihy Wege zur Mitte a peněžních sbírek byla v Indii postavena a roku 2002 i vysvěcena celá ves Anbu Nagar - Guthausen. Ano, její jmenovkyně je Dobrá na Šumavě (Guthausen), kde se 29. května 1941 narodila autorka mezi šumavskými jistě ta z nejzajímavějších. Doma jí říkali "po chalupě" Hiasei Gretl. Dcera Karla a Marii Fischerových měla tři sourozence, z nichž je naživu už jen ona sama. Bratr Otto padl ve válce, Karl a Angela zemřeli. Margaretha Fischerová byla z rodiči vysídlena z Dobré ve svých pěti letech. Do školy začala chodit už v Německu, kde působila až do odchodu na odpočinek jako učitelka. Dnes "Realschullehrerin i.R.", která žije v bavorské obci Bodenmais (ve starších českých šumavských průvodcích najdete to místo i pod označením Boží Mysl!) věnuje nemenší úsilí pomoci lidem třetího světa, zejména v Indii, kde působí její organizace Leben teilen (Sdílet život). Ke knize, za jejíž zaslání jsem dlužen neskonalý dík paní Rose Tahedlové, rovněž guthausenské rodačce, napsala předmluvu sama Matka Tereza blahé paměti. Zní v češtině takto:

Mother House, Calcutta 10.1.1995

Drahá Margaretho,
děkuju Ti za milý pozdrav k Vánocům. Jsem ráda, že Ti můžu na zvláštním listě poslat několik myšlenek o nezbytnosti a ceně mlčení, jak sis to přála. Můžeš ji ve své příští knize meditací použít jako předmluvu. Budeme se modlit, aby se mnoho lidí skrze tu knihu a Boží modlitbu lépe poznali a naučili milovat navzájem. Uchovej si radost z toho, že můžeme sdílet ve svém srdci Kristovu lásku a předávej tu niternou radost všem lidem, kteří Tě potkají. Přeju Ti šťastný Nový rok pod Boží ochranou. Kéž nás spojuje společná modlitba.

Bůh Ti žehnej.
M. Teresa MC

P.S. Překladateli zbývá jen dodat, že Matka Tereza (vl.jm. Agnes Gouxha Bojaxhiuová) zesnula 5. září 1997 v Kalkatě. Více se o ní i její kongregaci Missionaries of Charity (MC) lze dnes dočíst snad v kterékoli encyklopedii v kterémkoli jazyce světa, o internetu nemluvě.

- - - - -
* Dobrá na Šumavě

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Indická "Dobrá na Šumavě"
Při vysvěcování indické "vsi světla" roku 1997Při vysvěcování indické "vsi světla" roku 1997
Obálka (1995) knihy vydané nakladatelstvím Morsak v Grafenau

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist