logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN DRAXLER

Prachatické kardinální ctnosti

Za mé portugalské cesty nám ukazovali v jednom klášteře jako pozoruhodnost obrazy čtyř hlavních ctností, jimiž jsou Moudrost, Statečnost, Mírnost a Spravedlnost. Při pohledu na jejich znázornění jsem hned nalezl jistou podobu s freskami na prachatickém domě Žďárských (v originále "in Prachatitz am Zdiarskyhaus", též Sitterův dům, dnes sídlo Prachatického muzea - pozn. překl.).
Rozšířené zobrazení ctností nachází se ve výžlabku pod střešní římsou Staré radnice v Prachaticích v podobě elipsovitých medailonů. Ctností mělo být samo o sobě jen sedm a tak ke čtyřem hlavním přibyly ještě tři ctnosti božské, tj. Víra, Naděje a Láska (říká se jim i ctnosti vlité, že je Bůh vlévá jako milost do duší věřících - pozn. překl.). Číslo sedm je posvátný počet:
sedm proseb Otčenáše, sedm svátostí, sedm dní v týdnu, sedm řeckých mudrců (bývá jich sice sedm, ale často jiných, jen Thalés, Solón, Pittakos a Bias mezi nimi figurují vždy - pozn. překl.), pohádka o sedmi havranech atd..
Na Staré radnici je připojena ještě ctnost osmá, a sice Trpělivost (Patientia).
Při hledání v pramenech jsem nalezl v lexikonu Sprach-Brockhaus zpodobení ctností, které ovšem jako jinde také tady v Prachaticích vykazuje drobné odchylky. Nyní jejich pořadí na Staré radnici:
Trpělivost (Patientia) - žena s beránkem, Moudrost (Prudentia) - žena se zrcadlem, Láska (Caritas) - žena se dvěma dětmi, Spravedlnost (Iustitia) - žena s mečem a vahami, Naděje (Spes) - žena s kormidlem, Statečnost (Fortitudo) - římský voják s kopím a se štítem, Mírnost (Temperantis) - žena se psem, Víra (Fides) - žena s křížem a kalichem.
Mnohé turistické průvodce, alespoň nakolik je mi známo, popisují Starou radnici pár slovy: "Die Giebelseite zeigt die Acht Tugenden auf und einige Bilder aus dem Alten Testament." (tj. "Na čelní fasádě je znázorněno osm ctností a několik výjevů ze Starého zákona." - pozn. překl.) Ve skutečnosti je třeba několika hodin prodlení před budovou, aby se stalo záhadné poselství obrazů člověku jasnějším. Doma pak můžeme vzít k ruce Bibli a historickou literaturu a jejich čtením dojít ještě hlubšího poznání.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, s. 367

Johann Draxler se narodil 30. dubna roku 1926 v Leptači (Rohn) nedaleko Prachatic (Prachatitz). V prachatické křestní matrice najdeme v Leptači na čp. 7 a čp. 14 hned několik Draxlerových předků. Po vyhnání se stal v Ingolstadtu, kde se i oženil (jeho choť Walburga /Wally/ z ingolstadtské městské části Etting zemřela v září 2003 ve svých 78 letech) zakládajícím členem místní skupiny sdružení Deutscher Böhmerwaldbund a po dlouhá léta působil v jejím předsenictvu. Skonal v nedožitém, ale požehnaném věku 89 let v Ettingu, což je od roku 1972 místní část města Ingolstadt, dne 15. září roku 2014 a je tu i pochován. Osvědčil se jako organizátor v různých oblastech veřejného zájmu a zejména v oblasti prezentace tiskem si získal o krajanské společenství značné zásluhy, které byly oceněny v roce 1999 udělením čestného odznaku bavorského premiéra. Laudatio zmiňuje jeho podíl na koncepci instituce Prachatitzer Heimatmuseum v ingolstadtském historickém domě Pedellhaus Hohe Schule na Hohe Schulstraße, která dokumentuje i novější dějiny města po druhé světové válce a je památníkem vyhnanců i domácích obyvatel. Kardinální ctnosti jsou přece společným a snad všudypřítomným ideálem nás všech.

- - - - -
* Leptač, Chroboly / Prachatice / † † † Etting, Ingolstadt (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho předkové žili v Leptači na čp. 7 a 14 - zatímco čp. 14 stále stojí, čp. 7 nahradila poněkud bizarní stavba dnes opuštěného a chátrajícího penzionu (2018)Jeho předkové žili v Leptači na čp. 7 a 14 - zatímco čp. 14 stále stojí, čp. 7 nahradila poněkud bizarní stavba dnes opuštěného a chátrajícího penzionu (2018)
Pohled na část obce Leptač, vlevo stojí budova bývalé školy
Na pohledu z Libína východním směrem je Leptač zachycena dole těsně nad stromy
Nejstarší dochovaná fotografie staré prachatické radnice, jak vyhlížela před rokem 1884

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist