logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BRABETZ

Ze školní kroniky

Nástup a něco z dějin školy
1926-1927
Johann Brabetz, definitivní řídící učitel v Kapličkách (v originále "in Kapellen" - pozn. překl.), byl dne 31. srpna uvolněn ze své dosavadní služby na obecné škole v Kapličkách a od 1. září ustanoven provizorním řídícím učitelem na obecné škole v Rožmberku nad Vltavou (v originále "in Rosenberg" - pozn. překl.).
(…)
Školní rok 1926/1927 byl zahájen slavnostní bohoslužbou.
Škola čítala toho dne 219 dětí (105 chlapců, 114 děvčat) německé národnosti (v originále "deutscher Volksangehörigkeit" - pozn. překl.), a sice:
v 1. třídě 37 dětí (19 chlapců, 18 děvčat),
ve 2. třídě 32 dětí (15 chlapců, 17 děvčat),
ve 3. třídě 32 dětí (13 chlapců, 19 děvčat),
ve 4. třídě 59 dětí (27 chlapců, 32 děvčat),
v 5. třídě 59 dětí (31 chlapců, 28 děvčat).
Co do náboženského vyznání bylo 216 dětí vyznání římsko-katolického, 1 dítě evangelického (augsburgská konfese) a 2 děti židovského (v originále "mosaisch" - pozn. překl.).
V měsíčníku "Waldheimat" ze srpna 1926 (tisk a náklad "Moldavia" v Českých Budějovicích /v originále "in B.-Budweis"/ - pozn. překl.) lze nalézt v článku "Schulen und Schulmeister auf dem Patronat des Stiftes Hohenfurth (bis 1870)" od Dr. Valentina Schmidta (ten má i samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) následující řádky o naší škole (v originále ovšem německy - pozn. překl.):
"XII. Rožmberk nad Vltavou. Škola existovala už v roce 1369 (Jošt z Rožmberka, †24. června 1369 /Ottův slovník naučný uvádí omylem 24. ledna! - pozn. překl./)", ji totiž připomíná ve svém testamentu). Roku 1379 dokonce školmistr vlastnil mlýn. Stará školní budova vedle kostela (čp. 5 hned vedle školy pozdější /čp. 83/ - pozn. překl.) byla v roce 1782 nově od základů postavena; ke škole dnešní (publikováno roku 1926, rozuměj tedy čp. 83, budova je dnes památkově chráněna - pozn. překl.) byl základní kámen položen dne 22. června 1880 biskupem Jirsíkem (v originále "durch den Bischof Valerian Jirsik" - pozn. překl.), vysvěcen pak byl dne 14. srpna 1881 vyšebrodským opatem Leopoldem Wackaržem (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže, v originále psán "Leopold Watzkarz" - pozn. překl.).
Učitelé: Martin, syn soukeníka v Rožmberku nad Vltavou, zdejší bakalář a kooperátor, doložený roku 1481. - Silvester Prenhiner, 1565, předtím v Dolním Dvořišti (v originále "vorher in Unterhaid" - pozn. překl.). - Balthasar Bathku 1618, později kněz a farář v Rožmberku nad Vltavou 1620-1623, ve Vyšším Brodě (v originále "in Hohenfurth" - pozn. překl.)1624 a v Nových Hradech (v originále "in Gratzen" - pozn. překl.) 1624. - Georg Heydenreich, dříve ve Vyšším Brodě 1623, † dne 25. září 1625 na mor. - Laurenz Braunstein, měšťan a "archigrammaticus" 1627-1630 (upomíná na něho svým jménem "Braunsteinhof" /samota v blízkosti Rožmberka nad Vltavou neměla české jméno a zanikla po druhé svštové válce - pozn. překl./). - Kaspar Pfäffl 1632-1634. - Bernhard Gramberger 1634 do 16. února 1651, pak v Horním Dvořišti (v originále "dann in Oberhaid" - pozn. překl.). - Friedrich Pitschanko, požádal 15. května 1655 o školní službu v Rožmitále na Šumavě (v originále "in Rosenthal" - pozn. překl.), kterou se mu však nepodařilo získat. - Matthias Sandböck 1656. - Christoph Oellepauer, školmistr a varhaník 1657 a 1661. - Martin Zach 1670. - Michael Oppecker zůstal, přestože byl zbaven školské služby, zůstal až do roku 1677 městským písařem, také odtud odstraněn, odešel jako školmistr do Malšína (v originále "nach Malsching" - pozn. překl.). - Johann Andre Kögerer, 16. září 1680. - Matthias Sandböck znovu 1683, školmistr a varhaník, † před 20. lednem 1684 (místo kostelníka bylo roku 1683 od místa 3kolmistra odloučeno). - Matthiasův bratr Johann Sandböck se o místo školmistra ucházel 20. ledna 1684, stejně tak Martin Zach 25. ledna 1684; kdo je nakonec získal, není známo. - Johann Adensamer do 15. března 1692 (Johann Adensamer se v roce 1705 objevuje jako farář v Žumberku /v originále "in Sonnberg" - pozn. překl.). - Franz Moschl, přijat radou, byl školmistrem v letech 1692-1693. - Johann Priesner, mlynářský syn, 1696. - Lorenz Martin Priesner prosí roku 1696 o vyřízenou školní a varhanickou službu (v originále "um den erledigten Schul- u. Organistendienst" - pozn. překl.), zemřel před datem 7. června 1726. - Albert Schmid, preceptor do 21. listopadu 1724, pak v Horním Dvořišti. - Johann Michael Höllein od 17. července 1726 (dříve v Hořicích na Šumavě (v originále "in Höritz" - pozn. překl.), do roku 1764. - Johann Grün (Grinn) kolem roku 1800, †1823, používal své dva syny jako školní pomocníky. - Karl Grün zajišťoval namísto svého otce vyučování v obou třídách do roku 1826. - Adalbert Mautschka z Brloha (v originále "aus Berlau" - pozn. překl.) 1826-1850. - Martin Wiblinger 1850, †1859. - Nikolaus Slunečko, pověřen provizorním vedením školy, pak působil v Boršově nad Vltavou (v originále "dann in Payreschau" - pozn. překl.). - Johann Reitinger (dříve v Dolním Dvořišti 1842), od roku 1859, vzorný učitel 1865, rozloučil se se školńí službou dne 29. srpna 1878, †1883."


Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1876-1937

Adolf Hitler v Rožmberku nad Vltavou
Tato historická doba a historická minulost vůbec byla korunována událostí, kterou zažilo naše městečko dne 20. října (rozuměj roku 1938 - pozn. překl.) u příležitosti návštěvy našeho Vůdce v Rožmberku nad Vltavou. Zcela překvapivě se ta radostná zpráva už předešlé noci posly rozšířila i do okolních osad k vyrozumění školní mládeže i všeho obyvatelstva. Už v časných ranních hodinách se na náměstí i v ulicích takové množství lidí jako dosud nikdy, aby v nejvyšším napětí očekávalo okamžik, kdy bude moci spatřit milovaného Vůdce. Konečně v 10 hodin 30 minut zaburácelo jásavé volání "Sieg heil!" (tj. "Vítězství zdar!" - pozn. překl.) i sborové "Wir danken unseren Führer!" (tj. "Děkujeme našemu Vůdci!" - pozn. překl.) vstříc Adolfu Hitlerovi, který v automobilu vestoje děkoval za nadšené ovace německým pozdravem (tj, vztyčenou pravicí, což bylo nazýváno i pozdraven "árijským" - pozn. překl.) a pomalu projížděl naší slavnostně vyzdobenou osadou, aby pak ve své cestě pokračoval na Krumlov (v originále "nach Krummau" - pozn. překl.). Na zpáteční cestě kolem 16 hodiny se manifestace opakovala. Před radnicí přijal Vůdce květiny od jednoho z dětí a podepsal se do pamětní knihy města. Pak odjel dál směrem na Linec (v originále "fuhr er weiter gegen Linz" - pozn. překl.).


Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1936-1945

P.S. Ještě 14. září 1938 vzpomněla škola 1. výročí skonu exprezidenta TGM! Následuje výčet událostí kolem mnichovské dohody, jejímž výsledkem byla právě i "Vůdcova" návštěva Rožmberka nad Vltavou (Hitler navštívil i Chvalšiny, poněvadž v mládí údajně pobýval "u tety" v blízké dnes zaniklé vsi Pražačka /Pragerstift, dříve i česky Prakéř/). Brabetzův záznam ve školní kronice má svou cenu už proto, že obecní kronika Rožmberka nad Vltavou uchovala jen Hitlerův podpis, zatímco kusy stránek kolem jsou vystřiženy!

Konec války
1945
Za účelem přezkumu sounáležitosti a začlenění (v originále "Überprüfung der Erfassung u. Mitgliedschaft" - pozn. překl.) všech mladistvých z Rožmberka nad Vltavou a Jílovic (v originále "u. Gillowitz" - pozn. překl.) konal se 9. ledna ve škole apel mládeže (v originále "ein Jugendappell" - pozn. překl.).
Dne 16. a 17. ledna došlo ve škole opět k ubytování vojska (v originále "Militäreinquartierung" - pozn. překl.).
S podmínkou souhlasu pana říšského místodržícího župy Oberdonau byla učitelka (v originále "aplm. Lehrerin", zkratka zřejmě vyjadřuje, že nebyla plánována /planmäßig/ - pozn. překl.) Valerie Hofmannová z Vídně (v originále "aus Wien" - pozn. překl.) přidělena škole k dalšímu výkonu služby.
K datu 1. února byly na příkaz župního vedoucího (v originále "über Anordnung des Gauleiters" - pozn. překl.) všechny školy župy uzavřeny poté, co už krátce předtím vyšel pokyn zajistit okamžité vyklizení všech školních prostor, aby mohly být připraveny k přijetí uprchlíků.
Dne 7. února dorazil sem transport Hornoslezanů (v originále "Oberschlesier" - pozn. překl.), sestávající ze 106 osob, mužů, žen a dětí. 95 osob bylo utábořeno ve škole (v originále "im Lager in der Schule untergebracht" - pozn. překl.). Pověřeny vedením tábora, tj. správou, zaopatřením a vyúčtováním byly učitelské síly. Poněvadž byl evakuovaným poskytnuto privátní ubytování, byl tábor 20. února zrušen. Téhož dne přijel do Rožmberku nad Vltavou školní rada Karl Schacherl, aby převzal nad táborem dohled.
Druhý uprchlický transport 150 osob z Východního Pruska (v originále "aus Ostpreußen" - pozn. překl.) dorazil do naší školy 10. března, třetí o 49 osobách převážně z Kolína nad Rýnem (v originále "zumeist Köllner" - pozn. překl.) 21. března. Dne 28. dubna se objevilo ještě 38 Hornoslezanů a 26. Května uprchlíci z Banátu a z Haliče (v originále "aus Banat u. Galizien" - pozn. překl.). Všechny použitelné prostory školní budovy byly zaplněny až do 6. Června, kdy Američané provedli odvoz (v originále "Abtransport" - pozn. překl.) uprchlíků.
Dne 1. května padl v Berlíně Adolf Hitler (v originále "ist Adolf Hitler in Berlin gefallen" /!/ - pozn. překl.), dne 8. května Německo bezpodmínečně kapitulovalo. Večer 7. května byl Rožmberk nad Vltavou obsazen oddíly Američanů, 31. května dorazilo i československé vojsko (v originále "auch čechisches Militär" - pozn. překl.). Po odvozu uprchlíků se ve školní budově ubytovali američtí vojáci.


Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1936-1945

P.S. Těmito řádky celá školní kronika končí.

Johann Andreas Brabetz, jak byl pokřtěn tři dny po svém příchodu na svět kaplanem Mathiasem Woneschem, který je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže, se narodil v Českých Budějovicích dne 24. srpna roku 1879 na Linecké ulici ("Linzerstrasse" psáno v křestní matrice čp. 10 (dnes v těch místech stojí panelový dům). Jeho otec Thomas Brabetz, "pensionierte k.k. Schneidermeister", jak uvádí synův matriční záznam (titul c.k. mistr krejčovský o lecčems vypovídá), byl synem zdejšího šafáře Wenzla Brabetze (v matrice "recte Wrabetz"!) a Barbary, roz. Bartisal (údaj o jejím původu v matrice chybí). Chlapcova matka Maria Karolina, kterou kaplan Martin Šrámek sezdal s Thomasem Brabetze 24. listopadu 1874 jako vdovu po mistru kovářském Franzi Sekyrovi, byla dcerou zdejšího mlynářského tovaryše Mathiase Wrbickýho (jinde psáno "Vrbický") a Franzisky, roz. Vaštové (v matrice "Vašta"). Vrabec (Brabec), Bartyzal, Vrbický, Vašta: co dodat?! Johann (psal se později i Hans) Brabetz vystudoval německý učitelský ústav v rodných Českých Budějovicích a učil následně v Loučovicích (Kienberg), Malšíně (Malsching), Dolním Dvořišti (Unterhaid), Bělé (Ziernetschlag) u Malont (Meinetschlag) a ve dnes zcela zaniklých Kapličkách (Kapellen), než, jak to už zachycuje předchozí textová ukázka, zakotvil v letech 1926-1945 v Rožmberku nad Vltavou. Dne 11. září roku 1912 se v Českém Krumlově oženil s Karoline, roz. Leyerovou. Po válce prošel i sběrným lágrem Vývarka u Hluboké nad Vltavou a podle zprávy krajanského měsíčníku "Hoam!" zemřel po pouhých pár letech devětašedesátiletý 27. července roku 1948 ve farní obci Leuterschach (od roku 1978 jen místní části města Marktoberdorf, zemský okr. Ostallgäu) na území vládního obvodu Švábsko ve Svobodném státě Bavorsko. Jeho žena tam skonala v 80 letech věku dne 18. května 1964 a spočinula v hrobě vedle svého manžela. Je trochu bizarní, že jiný krajanský časopis "Glaube und Heimat" ho roku 1952 zařadil mezi hledané a nezvěstné. Nám se díky vzorným rukopisem jím vedené školní kronice učinil velice zvěstným.

- - - - -
* České Budějovice / Loučovice / Malšín / Dolní Dvořiště / Bělá, Malonty / Kapličky / Rožmberk nad Vltavou / Vývarka, Hluboká nad Vltavou / † † † Leuterschach, Marktoberdorf (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Podobenka ze září 1911 byla v Seidelově ateliéru zapsána na jméno Brabetz Hans
V lednu 1913 vznikl u Seidelů tento snímek, psaný na jméno Brabetz Lina - z krajanského časopisu víme, že jeho manželka Karoline používala i tuto zkrácenou formu křestního jména, na snímku by tedy měla být ona krátce po svatbě
S druhou třídou německé obecké školy v Rožmberku nad Vltavou, napravo děkan Urban Webinger
Na snímku ze svatého přijímání v Rožmberku nad Vltavou (kolem roku 1933) sedí uprostřed vedle Webingerova nástupce děkana Plonera

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist