logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ ALBRECHT

Osobní kronika

U příležitosti 25 let (v originále "25 Dienstjahre" - pozn. překl.) učitelského působení řídícího učitele Ignaze Albrechta na této škole (rozuměj německou obecnou školu ve Skelné Huti /Glashütten/ u Nýrska /Neuern/ - pozn. překl.), jež má dotyčný za sebou (v originále "zurückgelegt hat" - pozn. překl.) 16. října roku 1907, stůjž na tomto místě jeho osobní kronika (v originále "die Personal-Chronik" - pozn. překl.) v této knize k poznání věci dosud nepodaná.
Řídící učitel Ignaz Albrecht, narozený 26. října roku 1859 ve Slavkově, okr. Český Krumlov (v originále "in Lagau, Bezirk Krummau a./M. Böhmen" pozn. překl.), navštěvoval tamní pětitřídní obecnou školu a tři třídy c.k. německého státního gymnázia v Českém Krumlově, nato čtyři ročníky c.k. německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích (v originále "in Budweis" pozn. překl.) a podstoupil na tomto ústavu dne 20. června 1882 i maturitní zkoušku. - S ohledem na její výsledek bylo mu vydáno i vysvědčení zralosti, přiznávající mu schopnost být ustanoven jako podučitel či provizorní učitel na veřejných obecných školách s německým jazykem vyučovacím. - Dekretem c.k. Okresní školní rady v Klatovech (v originále "Klattau" - pozn. překl.) č. 519 B.S.R. (tj. "Bezirksschulrat" - pozn. překl.) z 24. srpna 1882 mu bylo propůjčeno neobsazené podučitelské místo na čtyřtřídní obecné škole v Nýrsku (v originále "in Neuern" - pozn. překl.) a dekretem zemské školní rady z 24. října 1882 č. 23484 L.S.R. (tj. "Landesschulrat" - pozn. překl.) byl pak přímo jmenován definitivním podučitelem na této škole. - Jeho zdejší působení trvalo však jen do 15. října roku 1882, kdy následkem rezignace provizorního podučitele Karla Löffelmanna na jednotřídní obecné škole ve Skelné Huti a dekretu německé Okresní školní rady v Klatovech ze 4. října 1882 č. 656 B.S.R. byl přeřazen na místo provizorního učitele na toto uvolněné místo, jež nastoupil 16. října 1882 a ve funkci provizorního učitele zde působil až do 21. srpna roku 1887. Dekretem zemské školní rady z 21. srpna 1887 č. 29243 L.S.R. byl nato ustanoven definitivním učitelem a vedoucím (v originále "Schulleiter" - pozn. překl.) zdejší školy. - Zkoušku učitelské způsobilosti pro veškeré obecné školy podstoupil před c.k. zkušební komisí v Chomutově (v originále "in Komotau" - pozn. překl.) 11. května 1887 a byl na základě výsledku této zkoušky prohlášen způsobilým samostatného učitelského působení na veškerých obecných školách s německým vyučovacím jazykem. - Poté, co bylo výnosem zemské školní rady z 9. května č. 12874 intim. (tj. sděleného úřední cestou - pozn. překl.) výnosem c.k. Okresní školní rady v Klatovech ze 17. srpna 1891 č. 712 schváleno rozšíření zdejší jednotřídní obecné školy o druhou třídu, jmenovala ho c.k. Okresní školní rada v Klatovech dekretem ze 17. srpna 1891 č. 712 B.S.R. provizorním řídícím učitelem na této škole. -
Dekretem Zemské školní rady v Čechách z 27. ledna 1892 č. 1645 L.S.R. byl posléze jmenován definitivním řídícím učitelem na této škole a v této funkci působí nadále. --
Za pětadvacetiletého dosavadního působení téhož (v originále "Amtstätigkeit desselben", rozuměj samozřejmě působení Ignaze Albrechta - pozn. překl.) byly obě třídy opatřeny novými školními lavicemi, kromě toho druhá třída i třemi tabulemi. Při západní straně školní budovy bylo založeno cvičiště, před okny I. třídy na jih zahrádka. Archivy byly rozmnoženy o dva další (v originále "die Archive wurden um zwei vermehrt" - pozn. překl.), školní budova opatřena hromosvodem, prostor před vstupními dveřmi do ní vyložen betonovými deskami, do školy byl instalován vodovod s hygienicky nezávadnou pitnou vodou; mimoto byla valbová střecha na východní straně a část severní strany školní budovy opatřena břidlicovou krytinou. Z dalších stavebních úprav budovy lze zmínit přístavbu ředitelského bytu a novostavbu záchodů.
Podle výnosu zemské školní rady ze dne 11. prosince 1899 č. 42906 L.S.R. ai 1899 bylo ve shodě se Zemědělskou radou Království českého (v originále "im Einvernehmen mit dem Landeskulturrate für das Königreich Böhmen" - pozn. překl.) schváleno zřízení se zdejší obecnou školou spojeného zemědělského pokračovacího kurzu pro už ne školou povinnou mužskou mládež, jakož i vedení tohoto kurzu řídícím učitelem Ignazem Albrechtem. - Zahájen byl tento kurz dne 4. ledna roku 1900 s 19 žáky.

Absolvované zemědělské kurzy téhož ( rozuměj samozřejmě Ignaze Albrechta - pozn. překl.):
1.) osmitýdenní teoreticko-praktický feriální (tj. prázdninový - pozn. překl.) zemědělský kurz pro učitele měšťanských škol, který byl na základě nejvyššího výnosu c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 11. července roku 1889 č.12989 konán na zemědělské střední škole v Kadani (v originále "in Kaaden", existuje ve městě od roku 1848, tj. od zrušení roboty až dodnes! - pozn. překl.).
2.) v době od 6. srpna do 2. září 1894 v Nýrsku zmíněnou kadaňskou zemědělskou střední školou pořádaný lukařský kurz (v originále "Wiesenbaukurs" - pozn. překl.).
3.) pícninářský kurz (v originále "Futterbaukurs" - pozn. překl.), konaný v Nýrsku od 28. dubna do 1. května roku 1895.
4.) ovocnářský kurz (v originále "den pomologischen Kurs" - pozn. překl.) v Tróji u Prahy (v originále "in Troja bei Prag" - pozn. překl.), probíhající od 18. do 27. srpna roku 1902; na základě něho byl týž (rozuměj samozřejmě Ignaze Albrechta - pozn. překl.) prohlášeh schopným zakládání školní zahrady a péče o ni".

Obdržená pochvalná uznání (v originále "Belobungsdekrete" - pozn. překl.):
1.) pochvalné uznání c.k. Okresní školní rady v Klatovech ze dne 23. dubna 1887 č. 231 B.S.R.
2.) pochvalné uznání c.k. Okresní školní rady v Klatovech ze dne 3. května 1900 č. 866 B.S.R.
3.) pochvalné uznání Jeho biskupské Milosti Dr. Martina Josefa Říhy, biskupa českobudějovického. No. Ordinar. 581.
4.) pochvalné uznání c.k. Okresní školní rady v Klatovech ze dne 29. března 1904 č. 464 B.S.R.
5.) pochvalné uznání c.k. Okresní školní rady v Klatovech ze dne 22. října 1918 č. 1114 B.S.R. (připsáno později, týden před vyhlášením "československého státu" /!/ - pozn. překl.).


Kronika obecné školy Skelná Huť 1896-1944

Je vždycky nesrovnatelně účinnější potkat se čtenářsky s textem vlastnoručně psaným jeho autorem. Školní kroniky tuto možnost poskytují už proto, že bylo přímo povinností řídícího učitele a obvykle kronikáře v jedné osobě podat docela podrobný životopis nově nastupujícího, jubilujícího či zesnulého pedagoga, jehož postavení bylo ve staré monarchii pro dnešní chápání významné natolik, že se takřka rovnalo kněžskému (ne nadarmo šlo o souběh "vyučování a kultu"). Církevní a školské písemnosti někdejší říše tak uchovávají cosi jako nenahraditelný duchovní místopis končin i značně odlehlých nebo dnes přímo zaniklých. Ignaz Albrecht vzal svůj kronikářský závazek c.k. pedagoga opravdu svědomitě za svůj. Dovídáme se datum jeho příchodu na svět ve Slavkově, jehož podrobnosti osvětluje i křestní farní matrika: narodil se podle ní jako nemanželský syn Marie Lerchové, dcery ševce ze zdejšího domu čp. 29 (už ve Slavkově nestojí) Philippa Lercha a Johanny, roz. Kitzbergerové ze dnes zaniklého Klení (Hafnern) čp. 5. Legitimován byl až sňatkem rodičů 24. listopadu 1862 ve Slavkově, kdy si třiatřicetiletý čeledín (Dienstknecht) v Dobrkovicích čp. 10 Franz Albrecht (později sluha schwarzenberského lesního úřadu v Českém Krumlově čp. 138 /dům tím číslem označený v Jelení zahradě při Chvalšinské silnici až dosud stojí/), syn sedláka ve Smědči (Großzmietsch) čp. 5 Adalberta Albrechta a Rosalie, roz. Schacherlové ze dnes vlastně zaniklého Dobročkova (Dobrusch) čp. 8, pojal Marii Lerchovou za svou právoplatnou manželku. V někdejším slavkovském farním kostele sv. Bartoloměje je oddával Franz Mardetschläger, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže. Ze Skelné Huti, kde učitelsky působil, pocházela i pozdější manželka Ignaze Albrechta Katharina, dcera majitele zdejší usedlosti čp. 16 Michaela Hiermanna a jeho mženy Anny Marie, roz. Ecksteinové ze Skelné Huti čp. 29. Podle archu sčítání lidu z roku 1921 bydleli tu v domě čp. 44 se syny Ignazem (*3. února 1897) a Reinholdem (*20. června 1899). Dcera Wilhelmine (*19. května 1894) se téhož roku 1921 provdala za Antona Jungbäcka a už s rodiči nebydlela. Poté, co Ignaz Albrecht starší dne 31. března roku 1935 ve věku nedožitých 76 let ve Skelné Huti skonal, přišla pohnutá léta 1938 a 1939 s následnými hrůzami druhé světové války, do níž na Velikonoce 1943 odešel z učitelské služby (kdysi do ní vstoupil dvaadvacetiletý vlastně zároveň s otcovým odchodem z ředitelského místa na penzi v roce 1921, aby vzápětí byl téhož roku na podzim /přesněji 1. prosince 1921/ povolán /odtud ze Šumavy do Opavy/ k výkonu branné povinnosti do armády nového československého státu) na škole v "říšské" už od roku 1938 Skelné Huti do nacistického wehrmachtu nejmladší syn Ignaze a Kathariny Albrechtových Reinhold, o jehož dalších válečných či snad i poválečných osudech už nám želbohu není nic známo. Těch více než 40 let otcovy šumavské učitelské služby však za připomínku určitě stojí. Co jen mohl tušit při svém "ohlédnutí" v roce 1907 a nakonec i při svém skonu 28 let nato, co dokážou dvě světové války. V roce 1978 byla od roku 1945 už česká základní škola ve Skelné Huti definitivně uzavřena a její žáci převedeni na nýrskou ZDŠ v Komenského ulici. Skoro je zde člověku stydno "učitele národů" v jakékoli souvislosti zmiňovat.

- - - - -
* Slavkov / Český Krumlov / České Budějovice / Nýrsko / Skelná Huť

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Skelná Huť dnes (2017)
Záznam nýrské křestní matriky o narození syna Ignaze Felixe ve Skelné Huti s pozdějším přípisem o synově svatbě roku 1923 ve dnes zcela zaniklé vsi Sedlec na Karlovarsku
Úvod jeho životopisu ve školní kronice
Záznam o jeho úmrtí v nýrské knize zemřelých

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist