logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ALBRECHT

Omlouvám se z účasti...


Budweiser Zeitung, 1929, č. 58, s. 5

V tomto případě jde o překlad pravděpodobné věty z omluvného dopisu ("Entschuldigungsschreiben"), o němž je řeč v článku pod titulem "Absolventen der Budweiser Lehrerbildungsanstalt des Jahres 1899". Jak víme z křesťanského kalendáře, je za poslední rok devatenáctého století považován rok 1900, ten s dvojí nulou. Teprve v roce "1" se narodil Kristus a v roce 1929 (přesněji 24. října) se datuje černý čtvrtek (černý pátek nastal následujícího dne) na newyorské burze. K setkání absolventů německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích došlo 21. a 22. července téhož roku a Karl Albrecht figuruje mezi omluvenými na prvém místě. Zato místo, odkud omluvný dopis zaslal, je na hoře zvané česky Křemelná (německy Kiesleiten Berg, 1125 m) v 800 metrech nadmořské výšky osadou dnes zcela zaniklou. Byla tu v oněch Předních Paštích (Waid) německá dvojtřídní škola, kde působil jako "Schulleiter" (SL) právě dotyčný Karl Albrecht, narozený 23. ledna 1878 v Křišťanově (Christianberg) čp. 79 majiteli tohoto hospodářství ("Wirtschaftsbesitzer" je označen v synově křestním záznamu) Felixi Albrechtovi, synovi předchozího hospodáře na témže stavení (dnes už je ve vsi v těsném sousedství vojenského újezdu Boletice ovšem marno hledat) Mathiase Albrechta a jeho ženy Marie, roz. Traplerové z Křišťanova čp. 63. Manželkou Felixe Albrechta a Karlovou (v křestním záznamu je křestní jméno psáno v podobě "Carl") matkou byla Anna, dcera Johanna Kölbla, chalupníka ("Häusler") v Křišťanově čp. 83 a jeho ženy Marianny, roz. Tanzerové z Křišťanova čp. 30. V roce 1928 uvádí "Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens", že Karl Albrecht učí v Předních Paštích od 1. října roku 1899. Na archu sčítání lidu z roku 1921 pro školu v Předních Paštích ho nacházíme s manželkou Regine (*1880) a dětmi Marií (*1907), Johannem (*1910) a Hubertem (*1913). Ještě před penzí byl v roce 1932 jmenován definitivním řídícím učitelem ("def. Oberlehrer", viz o tom "Budweiser Zeitung z 8. října toho roku) v Mutěníně (Muttersdorf), ačkoli zmíněný Standesausweis pro rok 1933 ho ještě vede v Předních Paštích (1936 už v Mutěníně). Od 1. září roku 1936 začal psát nový řídící učitel v Předních Paštích Rudolf Schmidt školní kroniku nadepsanou "Chronik der Volksschule Waid" s úvodní poznámkou, že stará kronika, vedená od roku 1874 jistě i Albrechtem, kterou ovšem nemáme k dispozici, "nicht mehr den Anforderungen entspricht", tj. "už neodpovídá nárokům". Podle dodatečného přípisu ke křestnímu záznamu vystoupil Karl Albrecht roku 1942 (je tu i datum 5. listopadu) z katolické církve a chce být nadále označován jen jako "gottgläubig". Z kroniky německé obecné a měšťanské školy (od roku 1939 "Hauptschule" v "Krummau an der Moldau", jak byl nacisty přezván Český Krumlov) se dovídáme, že ve školním roce 1940/1941 po odchodu 5 učitelů stanulo pro 10 tříd k dispozici 7 "Lehrkräften", mezi nimi i 2 "in Wiederverwendung stehenden Ruheständler", z nichž jedním byl "Obl. d. R." Karl Albrecht. Když podle zprávy měsíčníku "Hoam!" z prosince roku 1957 "Herr Oberlehrer i. R. Karl Albrecht aus Krummau" 4. listopadu v osadě Durham (dnes součást obce Fischbachau v hornobavorském zemském okrese Miesbach, mimochodem nejmenším a jedním z nejvýše položených zemských okresů v Horním Bavorsku vůbec), v nedožitých 80 letech skonal, byla jako příčina úmrtí uvedena i před 7 lety, tj. v roce 1950 provedená operace, při níž byl pacientovi odstraněn celý konečník ("der ganze Mastdarm"). Nezdolnou aktivitou se mu podařilo s pomocí blízkých překonávat potíže s pooperačním stavem spojené. Český Krumlov byl místem, kde trávil penzi, za níž mu ovšem padl syn na ruské frontě a v roce 1945 byla jeho žena "in Prag von Tschechen ermordet", tj. "v Praze zavražděna Čechy". To jsou poslední slova nekrologu a já se omlouvám, nikoli z účasti, toliko že nevím, co dodat.

- - - - -
* Křišťanov / České Budějovice / Přední Paště / Mutěnín / Český Krumlov / † † † Durham, Fischbachau (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

V roce 1917 byl jmenován definitivním učitelem a "Schulleiterem" v Předních Paštích
Celý text článku o setkání absolventů českobudějovického učitelského stavu
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro školu v Předních Paštích
V soupisu německého učitelstva z roku 1933 (zkratka SL znamená "Schulleiter")

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist